Zakoni po imenu

05/L-009Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.03/L-087 o javnim preduzeæima izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-111

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.04.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-006-2015, Dana 24.04.2015

Odobreni od Skupštine:
07.04.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
24.04.2015