Zakoni po imenu

05/L-008Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-035 o reorganizaciji pojedinih preduzeæa i njihove imovine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.01.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-002-2015, Dana 28.01.2015

Odobreni od Skupštine:
19.01.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
28.01.2015