Zakoni po imenu

04/L-266Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji kreditne linije za Fond osiguranja depozita Kosova izmeðu Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.04.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2014, Dana 25.04.2014

Odobreni od Skupštine:
10.04.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.04.2014