Zakoni po imenu

04/L-274Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Meðunarodnog Sporazuma izmeðu Republike Kosova i Evropske Unije o Misiji Evropske Unije za vladavinu zakona na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.04.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-022-2014, Dana 07.05.2014

Odobreni od Skupštine:
23.04.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.05.2014