Zakoni po imenu

04/L-239Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zajmu i finansiranju izmeðu KfW Frankfurt am Main, Republike Kosova i Operatora sistema, prenosa i tržišta za poboljšanje prenosne mreže

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.01.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-003-2014, Dana 12.02.2014

Odobreni od Skupštine:
31.01.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.02.2014