Zakoni po imenu

04/L-234Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zajmu sklopljen izmeðu Vlade Republike Kosova i OPEC Fonda za Meðunarodni razvoj za finansiranje nastavka izgradnje puta Miloševo-Mitrovica, put M2

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.12.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-56-2013, Dana 19.12.2013

Odobreni od Skupštine:
05.12.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.12.2013