Zakoni po imenu

04/L-199Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji prvog meðunarodnog sporazuma principa koji ureðuju normalizaciju odnosa izmeðu Republike Kosovo i Republike Srbije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 27.06.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-50-2013, Dana 12.09.2013

Odobreni od Skupštine:
27.06.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.09.2013