Radna mesta

OGLAS-Za privremeno imenovanje

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, èlan 12.4 (Zakon br. 03/L-149), Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

OGLAS

Za privremeno imenovanje:

Položaj: Administrativni asistent/kinja u kancelariji Sekretara
Meseèna plata: Ekvivalentna koeficijentu E-6
Vreme trajanja: Imenovanje na odreðeno vreme (01.07.2015-15.11.2015) -
„Sporazum o posebnim uslugama"
Nadzorni: Generalni Sekretar Skupštine Republike Kosova

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom Generalnog Sekretara Skupštine, službenik je odgovoran za:
• Voðenje agende zvaniènih susreta i pripremanje radnih dokumenata i administrativnih i proceduralnih zahteva adresiranih Generalnom Sekretaru,
• Upravljanje korespondencije, održavanje dokumenata, podataka i registara,
• Informisanje Sekretara o agendi susreta parlamentarnih komisija, Predsedništva i plenarnih sednica,
• Voðenje beleški kancelarije i dosijea referisanja za razna pitanja,
• Obavljanje i drugih poslova vezanih za delokrug rada kancelarije, na zahtev nadzornika.


Kvalifikacija i iskustvo


• Diploma nivoa baèelor iz oblasti prava,
• Profesionalno iskustvo najmanje jedna (1) godina,
• Potpuno poznavanje administrativnih procedura i sekretarijata kancelarije,
• Poznavanje rada na kompjuteru: Word, DMS i druge programe.


Veštine:


- Sposobnost za rad i komuniciranje sa domaæim i stranim autoritetima u dotiènoj oblasti odgovornosti,
- Sposobnost za sastavljanje informacija, saopštenja, poziva, dopisa i druge korespondencije,
- Odliène veštine komuniciranja,
- Poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.

Rok za prijavljivanje je od 19.06.2015 do 26.06.2015, do 16:00 èasova.