Radna mesta

KONKURS Za izbor Ombudsmana

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova ponavlja

K O N K U R S

Za izbor Ombudsmana

Ombudsman je nezavisna institucija, koja se rukovodi od principa nepristrasnosti, konfidencijalnosti i profesionalizma.
Ombudsman je nadležan da istražuje primljene žalbe od svakog fizičkog ili pravnog lica, u vezi sa navodima o kršenju ljudskih prava, predviđenih Ustavom, zakonima i drugim aktima, kao i međunarodnim konvencijama i standardima o ljudskim pravima, a posebno Evropskom konvencijom za ljudska prava, ukljućujući činjenjima ili nenčinjenjima koja predstavljaju zloupotrebu autoriteta.

Skupština će posebno imati u vidu ispunjavanje zahteva etničke i polne raznolikosti

Mandat Ombudsmana
Ombudsman bira se u mandatu od 5 (pet) godina, bez prava na ponovni izbor.

Kandidat za Ombudsmana treba da ispunjava sledeće uvjete:
• da je državljanin Republike Kosova,
• da ima visoko obrazovanje,
• da ima visoki karakter, poštenje i moral,
• da ima iskustvo i istaknuta saznanja u oblasti ljudskih prava,
• da nije kažnjen pravosnažnim rješenjem za krivično djelo kažnjivo po
zakonodavstvu Republike Kosova,
• da ne obavlja funkciju u političkoj stranci, poslanik u legislaturi Skupštine
Republike Kosova, koja isti bira, ili član vladinog kabineta.

Uz aplikaciju treba priložiti sledeća prateća dokumenta:
• Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;
• Motivaciono pismo;
• Curriculum Vitae (CV - autobiografija);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;
• Dokaz da nije kažnjen za krivično djelo.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije treba dostaviti ne kasnije od do 07. 05. 2015. godine, u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza" bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217); faxom: 038 /211-183.
E-mailom: vocancy@assembly-kosova.org
Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:
Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul."Majka Tereza" bb., ili
Elektronska forma: internet-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Institucija Ombudsmana www.ombudspersonkosovo.org
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648 i +377 (0) 44 147-264.
Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.
Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se nevažećim.