Radna mesta

K O N K U R S Za izbor 1 (jednog) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova iz redova srpske zajednice

Dokument Aplikacije

Nezavisni nadzorni odbor za Civilnu službu Kosova (Odbor) je nezavisno telo, koje izveštava Skupštini Republike Kosova, koje rešava žalbe zaposlenih i osigurava poštovanje svih odredbi i načela Civilne službe Kosova.

Sastav Odbora

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.
Od toga, najmanje dva (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje dva (2) člana treba da budu ženskog pola.

Funkcije Odbora:
• Razmatra i donosi odluke o žalbama civilnih službenika, protiv odluka organa zapošljavanja u svim institucijama Civilne službe, u skladu sa pravilima i načelima utvrđenim Zakonom o Civilnoj službi Republike Kosova;
• Odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika upravnog nivoa učinjena u skladu sa pravilima i načelima utvrđenim Zakonom o Civilnoj službi Republike Kosova;
• Nadzire sprovođenje pravila i načela zakonodavstva o Civilnoj službi Republike Kosova;

Kandidat, da bi bio izabran za člana Odbora, mora da ispuni sledeće uslove:


• Da je državljanin i stalni stanovnik Republike Kosova,
• Da ima visoki moralni integritet,
• Da ima najmanje diplomu pravnog fakulteta ili javne administracije, važeću prema važećem zakonu;
• Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u Civilnoj službi;
• Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
• Da nije kažnjen za krivično delo, kažnjivo duže od šest (6) meseci.

Mandat članova Odbora

• Članovi Odbora se imenuju za petogodišnji mandat, uz mogućnost ponovnog izbora samo za još jedan mandat.
• Član Odbora nema pravo da, u toku svog mandata, obavlja neku drugu funkciju ili da aktivno učestvuje u političkim aktivnostima.

Aplikaciji se moraju priložiti sledeća propratna dokumenta:

• Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;
• Motivaciono pismo;
• Curriculum Vitae (CV-autobiografija);
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;
• Dokaz da nije krivično osuđen.

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 22.04. 2015. godine, u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Skupština Republike Kosova, (ul. „Nëna Tereze" bb, Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217); fax 038 211-183.

Aplikacije se mogu dobiti:

Štampani obrazac: u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. „Nëna Tereze" bb, ili
Elektronski obrazac: veb-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na tel.br. 038 211-648 i+377 (0) 44 147 264 / +377 (0) 44 567 041
Aplikacija treba da se dostavlja uz tražena dokumenta.
Korišćenje pogrešne i nekompletne aplikacije sa traženim i podacima i podacima dostavljenim sa zakašnjenjem, smatra se nevažećom.