Radna mesta

POZIV / JAVNI POZIV za PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA DVOJE SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Dokument Aplikacije

Posebna komisija za razmatranje nominacija kandidata za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u skladu sa članom 6. i 7. Zakona o Ustavnom Sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Republike Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna pravna lica i pojedince, da predlože kandidate za izbor dvoje sudija Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

Komisija će, posebno, imati u vidu ispunjavanje načela ravnopravnosti polova za kandidovanje, prema uslovima predviđenim Ustavom i Zakonom.

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda, moraju da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, sa najmanje deset 10 (deset) godina stručnog rada, naročito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog, putem stručnog rada sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom, koja poseduju potpunu radnu sposobnost i koja nisu kažnjena za neko krivično delo.

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

a) Obrazac nominacije kandidata;

b) Obrazac deklaracije nominiranog;

c) Curriculum Vitae (C.V) ( "autobiografija");

d) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže;

e) Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

f) Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;

g) Dokaz o radnom iskustvu;

h) Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

Nominacije i aplikacije treba dostaviti najkasnije do 15.04.2015. u 16:00.čas.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština - ul."Majke Tereze", bb. Direkcija osoblja, Kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mestima:

Štampani obrazac: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republike Kosova ili putem elektronske forme: web-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na br.

telefona (0) 38 211-281, 211-648, 211-182 i (0) 44 147 264.