Radna mesta

KONKURS-Za izbor tri èlana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje

K O N K U R S

Za izbor 3 (tri) èlana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova.

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor) je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeðuje poštovanje pravila i naèela Civilne službe Kosova.

Sastav Odbora

Odbor se sastoji od (7) èlanova, koje imenuje Skupština Republike Kosova.
Od toga, najmanje (2) èlana imenuju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) èlana treba da budu ženskog pola.

Funkcije Odbora:
• Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika, protiv odluka organa zapošljavanja u svim institucijama Civilne službe, u skladu sa pravilima i naèelima Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova;
• Odluèuje da li su imenovanja civilnih službenika upravnog nivoa uèinjena u skladu sa pravilima i naèelima Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova;
• Nadzire sprovoðenje pravila i naèela Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova;

Izabrani kandidat za èlana Odbora mora da ispuni sledeæe uslove:


• Da bude državljanin i stalni stanovnik Republike Kosova,
• Da ima visoki moralni integritet,
• Da ima diplomu pravnog fakulteta ili javne administracije, važeæu prema važeæem zakonu;
• Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u Civilnoj službi,
• Da je dobar poznavalac važeæeg zakonodavstva,
• Da nije kažnjen za krivièno delo, kažnjivo duže od 6 meseci.

Mandat èlanova Odbora

• Èlanovi odbora se imenuju za petogodišnji mandat, uz moguænost ponovnog izbora samo za još jedan mandat,
• Èlan odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu funkciju ili da aktivno uèestvuje u politièkim aktivnostima.

Aplikaciji se moraju priložiti sledeæa propratna dokumenta

• Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi
• Motivaciono pismo,
• Curriculum Vitae (CV-autobiografija),
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova.
• Dokaz o radnom iskustvu,
• Dokaz da nije krivièno osuðen.

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 17.02 2015. godine, u 16:00 èasova.
Aplikacije se dostavljaju lièno ili poštom, na adresu:
Skupština Republike Kosova, (ul. „Nëna Tereze" bb, Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217); fax 038 211-183.

Aplikacije se mogu dobiti:

Štampani obrazac: u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. „Nëna Tereze" bb, ili
Elektronski obrazac: veb-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 èasova, na tel.br. 038 211-648 i+377 (0) 44 147 264 / +377 (0) 44 567 041
Aplikacija treba da se dostavlja uz tražena dokumenta.
Korišæenje pogrešne i nekompletne aplikacije sa traženim i podacima dostavljenim sa zakašnjenjem, smatra se nevažeæom.