Radna mesta

Za izbor Ombudsmana

Dokument Aplikacije

Predsedništvo Skupštine, objavljuje


K O N K U R S
Za izbor Ombudsmana

I.
Institucija Ombudsmana odgovorna je za nadzor, unapredjenje, zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu i fizičkih i pravnih lica na teritoriji Kosova, kako bi se obezbedilo da su takva lica u stanju da efikasno uživaju osnovna ljudska prava i slobode, zaštićene medjunarodnim standardima o ljudskim pravima, kao što su predvidjena važećim zakonima.

II.
Skupština Republike Kosova, shodno Uredbi UNMIK-a br. 2007/15 o izmeni UNMIK-ove Uredbe br.2006/6 o Instituciji Ombudsmana na Kosovu i Pravila procedure Skupštine o izboru Ombudsmana i zamenika Ombudsmana, poziva sve institucije i organizacije koja se bave nadzorom, unapredjenjem i zaštitom osnovnih ljudskih prava i sloboda na Kosovu, da nominiraju kandidate za položaj Ombudsmana.
• Skupština će posebno imati u vidu ispunjavanje zahteva etničke i polne raznolikosti.

III.
Kandidati za položaj Ombudsmana moraju biti istaknute ličnosti visokog moralnog karaktera, nepristrasni i sa integritetom, dokazani i posvećeni prema ljudskim pravima i da budu gradjani Kosova.

Svakom predlogu za nominaciju mora biti priložena sledeća dokumentacija:

a) Curriculum Vitae (C.V.) (Autobiografija),
b) Motivaciono pismo od organizacije ili institucije koja ga je nominovala,
c) Popunjena aplikacija,
d) Dokaz da je gradjanin Kosova,
e) Dokazi o školskoj i stručnoj spremi.

Nominacije i aplikacije moraju se dostaviti najkasnije do 05.aprila 2008. godine, do 17:00 časova.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul.“Majka Tereza“, b.b., Odeljenje osoblja, kancelarija N-217).
E-mailom:
vocancy@assembly-kosova.org
Faksom: +381 (038 211-183)

Aplikacije se mogu uzeti na sledeća mesta:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Republike Kosova, u Instituciji Ombudsmana (glavna zgrada ili u drugim kancelarijama na terenu); ili

Elektronski obrazac: Veb – stranica Skupštine Republike Kosova –
www.assembly-kosova.org
Institucija Ombudsmana
www.ombudspersonkosovo.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 17:00 časova, na brojeve telefona: +381 (0) 38 211 - 181 i + 377 (0) 44 248 - 915.