Radna mesta

POZIV-PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Dokument Aplikacije

POZIV / JAVNI POZIV

za

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Posebna komisija za razmatranje nominacija kandidata za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u skladu sa èlanom 6. i 7. Zakona o Ustavnom Sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Republike Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, politièke partije, druga relevantna lica i pojedince, da predlože kandidate za izbor (1) jednog sudije Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takoðe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.


Komisija æe, posebno, imati u vidu ispunjavanje naèela ravnopravnosti polova za kandidovanje, prema uslovima predviðenim Ustavom i Zakonom.

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda, mora da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odliènom profesionalnom reputacijom, ne kraæom od deset 10 (deset) godina struènog rada, naroèito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, izmeðu ostalog, putem struènog rada sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavaèa i drugih znaèajnih poslova pravne prirode; lica sa odliènom moralnom reputacijom, potpunu radno sposobni, koja nisu kažnjena za krivièna dela.

 

 

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeæa dokumentacija:

a) Obrazac nominacije kandidata;
b) Obrazac deklaracije nominiranog;
c) Curriculum Vitae (C.V) ( "autobiografija");
d) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže;
e) Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
f) Dokaz o školskoj i struènoj spremi;
g) Dokaz o radnom iskustvu;
h) Dokaz da nisu kažnjeni za krivièno delo.

Nominacije i aplikacije treba dostaviti ne kasnije od do 28.02.2015 u 16:00.èas.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština - ul."Majke Tereze", bb. Direkcija osoblja, Kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledeæim mestima:
Štampani obrazac: pri dotiènoj službi administracije Skupštine Republike Kosova ili, elektronska forma: web-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 èasova, na br. telefona (0) 38 211-281, 211-648, 211-182 i (0) 44 147 264.