Radna mesta

Konkurs

Dokument Aplikacije

Za izbor 3 (tri) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova.

 

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela Civilne službe Kosova.

 

Sastav Odbora

 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje imenuje Skupština Republike Kosova.

Od toga, najmanje (2) člana imenuju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

 

Funkcije Odbora:

·         Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika, protiv odluka organa zapošljavanja  u svim institucijama Civilne službe, u skladu sa pravilima i načelima Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova;

·         Odlučuje  da li su imenovanja civilnih službenika  upravnog nivoa  učinjena u skladu sa pravilima i načelima Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova;

·         Nadzire sprovođenje  pravila i načela Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova;

 

Izabrani kandidat  za člana Odbora mora da ispuni sledeće uslove:  

 

 

·         Da bude državljanin i stalni stanovnik Republike Kosova,

·         Da ima visoki moralni integritet,

·         Da ima diplomu pravnog fakulteta ili javne administracije, važeću prema važećem zakonu;

·         Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u Civilnoj službi,

·         Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,

·         Da nije kažnjen za krivično delo, kažnjivo duže od 6 meseci.

 

Mandat članova Odbora

 

·         Članovi odbora se imenuju za petogodišnji mandat, uz mogućnost ponovnog izbora samo za još jedan mandat,

·         Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu funkciju ili da aktivno učestvuje u političkim aktivnostima.

 

Aplikaciji se moraju  priložiti sledeća propratna dokumenta

 

·         Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi

·         Motivaciono pismo,

·         Curriculum Vitae (CV-autobiografija),

·         Dokaz o državljanstvu Republike Kosova.

·         Dokaz o radnom iskustvu,

·         Dokaz da nije krivično osuđen.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 17.02 2015. godine, u 16:00 časova.

Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:

Skupština Republike Kosova, (ul. „Nëna Tereze“ bb,  Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217); fax 038 211-183.

 

Aplikacije se  mogu  dobiti:

 

Štampani obrazac: u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. „Nëna Tereze“ bb, ili

Elektronski obrazac: veb-stranica Skupštine Republike Kosova – www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na tel.br. 038 211-648 i+377 (0) 44 147 264 / +377 (0) 44 567 041

Aplikacija treba da se dostavlja uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne i nekompletne aplikacije sa traženim i podacima dostavljenim sa zakašnjenjem, smatra se nevažećom.