Radna mesta

K O N K U R S Za izbor Ombudsmana

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje 

K O N K U R S

 Za izbor Ombudsmana 

Ombudsman je nezavisna institucija, koja se rukovodi od  principa nepristrasnosti, konfidencijalnosti i profesionalizma.

Ombudsman je nadležan da istražuje  primljene žalbe od svakog fizičkog ili pravnog lica, u vezi sa navodima o kršenju ljudskih prava, predviđenih Ustavom, zakonima i drugim aktima, kao i međunarodnim konvencijama i standardima o ljudskim pravima, a posebno Evropskom konvencijom za ljudska prava, ukljućujući činjenjima ili nenčinjenjima koja predstavljaju zloupotrebu autoriteta.

Skupština  će  posebno imati u vidu ispunjavanje zahteva  etničke i polne raznolikosti

Mandat Ombudsmana

Ombudsman bira se u mandatu od  5 (pet)  godina, bez prava na ponovni izbor.

Kandidat za Ombudsmana treba da ispunjava sledeće uvjete:

·  da je državljanin Republike Kosova,

·  da ima visoko obrazovanje,

·  da ima visoki karakter, poštenje i moral,

·  da ima iskustvo i istaknuta saznanja u oblasti ljudskih prava,

·  da nije kažnjen pravosnažnim rješenjem za krivično djelo kažnjivo po

   zakonodavstvu Republike Kosova,

·  da ne obavlja funkciju u političkoj stranci, poslanik u legislaturi Skupštine

   Republike Kosova, koja isti bira, ili član vladinog kabineta.

 

Uz aplikaciju treba priložiti sledeća prateća dokumenta:

·        Dokaz  o školskoj i stručnoj spremi;

·        Motivaciono pismo;

·        Curriculum Vitae (CV - autobiografija);

·        Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

·        Dokaz o radnom iskustvu;

·        Dokaz da nije kažnjen za krivično djelo.

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 Aplikacije treba dostaviti ne kasnije od do 12. 02. 2015. godine, u 16:00 časova.

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217); faxom: 038 /211-183.

E-mailom: vocancy@assembly-kosova.org

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb., ili

Elektronska forma: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Institucija Ombudsmana www.ombudspersonkosovo.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648  i  +377 (0) 44 147-264.

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.