Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova, br. 03/L-149/, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, dministracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Visoki zvaničnik za zakonodavstvo (ponavlja se )
Referenca: DSL - 01/9-14
Koeficijent: B/C - 8.5
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Visokog zvaničnika za Zakonodavstvo-Koordinatora Jedinice, visoki zvaničnik za zakonodavstvo je odgovoran za:

 • planiranje i upravljanje svih poslova Jedinice za pravnu harmonizaciju i približavanje;
 •  izradu deklaracije o usaglašenosti nacrta zakona sa zakonodavstvom EU-a o predloženim nacrtima zakona od strane Skupštine Kosova;
 •  izradu preliminarnog izveštaja o verifikaciji deklaracije Ministarstva za evropske integracije o približavanju zakonodavstva sa „Acquis kommunautaire" i sa međunarodnim standardima primenljivim na Kosovu, za sve nacrte zakona, kao i za podnete amandmane od strane parlamentarnih komisija za razmatranje u Skupštini;
 •  izradu preliminarnog izveštaja u vezi sa pravnom standardizacijom sa aspekta pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštini;
 •  pružanje podrške za izradu zakonodavstva i amandmana kroz podnošenje preporuka u preliminarnom izveštaju;
 •  razvoj koordiniranog rada sa Pravnom kancelarijom Vlade, u cilju poboljšanja kvaliteta podnesenih nacrta zakona;
 •  učešće na sednicama komisija, radi pružanja pravnih saveta o preliminarnom izveštaju ili o predloženim amandmanima;
 •  obezbeđivanje tačnosti harmonizacije finalnog teksta zakona, uključujući formalno - pravnu i jezičku standardizaciju i za uključivanje svih amandmana koji se usvajaju na plenarnoj sednici, te osigurava/kontroliše da tekst zakona bude formatizovan na sva tri jezika;
 •  pružanje saveta u praćenju procesa evropske integracije;
 •  obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

 


Kvalifikacija i iskustvo:

 • Fakultetska diploma u oblasti prava - Diplomirani pravnik/naučna titula u evropskom pravu;
 • Profesionalno iskustvo najmanje 4 godina na zakonodavne poslove u institucijama, uključujući pružanje pravne pomoći i saveta;
 • Iskustvo na pravnim poslovima i saznanja o radu Skupštine.


Veštine:

- odlične veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu pravnih dokumenata, logično, jasno i precizno;
- saznanja u procesu evropskih integracija i u približavanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a;
- odlične sposobnosti za diskusiju i komunikacije;
- sposobnost da radi na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada kompjuterom;
- poznavanje engleskog jezika je obavezno, dok je poznavanje nekog drugog jezika prednost.

2. Položaj: Zvaničnik oblasti u parlamentarnoj komisiji (ponavlja se )
Referenca: DKP - 01/9-14
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaničnik oblasti je odgovoran za:

 •  pružanje pomoći u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotične oblasti,
 •  davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotične oblasti,
 •  pružanje pomoći u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotične oblasti,
 •  pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotične oblasti,
 •  pružanje pomoći u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konačnih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovođenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
 •  otkucanje poziva, izveštaja zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
 •  formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
 •  prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebnu - odgovarajuću informaciju,
 •  obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

 


Kvalifikacija i iskustvo :

 •  Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
 •  Profesionalnu iskustvo u zakonodavstvu oblasti u državnoj administraciji, najmanje 2 godine, uključujući pružanje stručnih saveta u dotičnoj oblasti.

Veštine:

- da poseduje odlične veštine za stručna istraživanja i analize,
- da radi na politički nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odličnim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaničnim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odlične sposobnosti za korišćenje kompjuterskih programa i interneta.


3. Položaj: Službenik za biblioteku
Referenca: DHBA - 01/9-14
Koeficijent: D -7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Zadaci i odgovornosti
Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanja, biblioteku i arhiv, službenik za biblioteku, odgovoran je za:

 •  Sistematizaciju i klasifikaciju bibliotekarskog fonda, procenu potreba za obogaćivanje bibliotekarskog fonda,
 •  Pružanje knjiga, časopisa i ostalog bibliotekarskog fonda za poslanike i radnike administracije Skupštine Republike Kosova,
 •  Vršenje istraživanja u cilju obogaćivanja bibliotekarskog fonda biblioteke Skupštine Republike Kosova,
 •  Pružanje referentnih informacija za službenike istraživanja i ostalom osoblju Skupštine Republike Kosova,
 •  Dnevno monitorisanje dnevne štampe Kosova i u odnosu na člancima koji pišu o radu Skupštini poslanika, sastavi kratak elektronski izveštaj koji se dostavlja poslanicima i radnicima administracije Skupštine putem elektronske pošte,
 •  Istraživanja u internetu kao i pružanje bibliotekarskih usluga radnicima administracije i poslanicima Skupštine, gde pruža elektronsku verziju knjiga, časopisa, periodične štampe i novina koje su u elektronskom obliku,
 •  Tesno sarađuje sa nacionalnom i univerzitetskom bibliotekama Kosova kao i bibliotekama državnih i privatnih univerziteta,
 •  Stvaranje i ažuriranje elektronske data baze sa naslovima bibliotekarskog fonda,
 •  Obavlja i ostale poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacije i iskustvo:
- Diploma četvorogodišnjeg fakulteta/ master iz društvenih nauka
- Profesionalno iskustvo u bibliotekarstvu, najmanje dve godine
- Radno iskustvo u menadžiranju, sistematizaciju i klasifikaciju bibliotekarskog fonda.
Sposobnosti:
- odlične sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujućih odlične sposobnosti u menadžiranju, sistematizaciju i klasifikaciju bibliotekarskog fonda,
- odlične sposobnosti za diskusiju i komuniciranje,
- sposobnosti za rad na potpunoj neutralnoj i nepristrasnoj političkoj osnovi,
- dobro znanje rada kompjuterskim programima, i
- prednost je znanje engleskog jezika.


4. Položaj: Lektor za srpski jezik (ponavlja se )
Referenca: DSHGJ - 01/9-14
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:

 •  Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
 •  Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i organima Skupštine;
 •  Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
 •  Lekturu pročišćenih tekstova zakona na srpskom jeziku koje usvaja Skupština;
 •  Strukturu sintakse i jezičkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku koje usvaja Skupština.
 •  Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:
- Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti;
- Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva na iz oblasti lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama.

Veštine:

- Dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući i odličnu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlično znanje pravopisa i sintakse Srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etničku sredinu,
- Sposobnost za profesionalno, jasnu i koncizno prevođenje dokumenata,
- Sposobnost da radi na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada kompjuterom.

 

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 16.10.2014, do, 30.10.2014, do 16:00 časova.