Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova, br. 03/L-149/, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, dministracija Skupštine objavljuje:


KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Visoki zvaniènik za zakonodavstvo
Referenca: DPS - 01/2-14
Koeficijent: C - 8.5
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije za pravnu standardizaciju, približavanje i harmonizaciju, visoki zvaniènik za zakonodavstvo je odgovoran za:

 • planiranje i upravljanje svih poslova Jedinice za pravnu harmonizaciju i približavanje;
 •  izradu deklaracije o usaglašenosti nacrta zakona sa zakonodavstvom EU-a o predloženim nacrtima zakona od strane Skupštine Kosova;
 •  izradu preliminarnog izveštaja o verifikaciji deklaracije Ministarstva za evropske integracije o približavanju zakonodavstva sa „Acquis kommunautaire" i sa meðunarodnim standardima primenljivim na Kosovu, za sve nacrte zakona, kao i za podnete amandmane od strane parlamentarnih komisija za razmatranje u Skupštini;
 •  izradu preliminarnog izveštaja u vezi sa pravnom standardizacijom sa aspekta pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštini;
 •  pružanje podrške za izradu zakonodavstva i amandmana kroz podnošenje preporuka u preliminarnom izveštaju;
 •  razvoj koordiniranog rada sa Pravnom kancelarijom Vlade, u cilju poboljšanja kvaliteta podnesenih nacrta zakona;
 •  uèešæe na sednicama komisija, radi pružanja pravnih saveta o preliminarnom izveštaju ili o predloženim amandmanima;
 •  obezbeðivanje taènosti harmonizacije finalnog teksta zakona, ukljuèujuæi formalno - pravnu i jezièku standardizaciju i za ukljuèivanje svih amandmana koji se usvajaju na plenarnoj sednici, te osigurava/kontroliše da tekst zakona bude formatizovan na sva tri jezika;
 •  pružanje saveta u praæenju procesa evropske integracije;
 •  obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

 


Kvalifikacija i iskustvo:

 •  Fakultetska diploma u oblasti prava - Diplomirani pravnik/nauèna titula u evropskom pravu;
 •  Profesionalno iskustvo najmanje 4 godina na zakonodavne poslove u institucijama, ukljuèujuæi pružanje pravne pomoæi i saveta;
 •  Iskustvo na pravnim poslovima i saznanja o radu Skupštine.


Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu pravnih dokumenata, logièno, jasno i precizno;
- saznanja u procesu evropskih integracija i u približavanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a;
- odliène sposobnosti za diskusiju i komunikacije;
- sposobnost da radi na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada kompjuterom;
- poznavanje engleskog jezika je obavezno, dok je poznavanje nekog drugog jezika prednost.

2. Položaj: Zvaniènik oblasti u parlamentarnoj komisiji
Referenca: DKP - 01/9-13
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaniènik oblasti je odgovoran za:

 • pružanje pomoæi u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotiène oblasti,
 •  davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotiène oblasti,
 •  pružanje pomoæi u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotiène oblasti,
 •  pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotiène oblasti,
 •  pružanje pomoæi u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konaènih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovoðenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
 •  otkucanje poziva, izveštaja zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
 •  formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
 •  prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebnu - odgovarajuæu informaciju,
 •  obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.


Kvalifikacija i iskustvo :

 •  Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
 •  Profesionalnu iskustvo u zakonodavstvu oblasti u državnoj administraciji, najmanje 2 godine, ukljuèujuæi pružanje struènih saveta u dotiènoj oblasti.

Veštine:

- da poseduje odliène veštine za struèna istraživanja i analize,
- da radi na politièki nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odliènim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaniènim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odliène sposobnosti za korišæenje kompjuterskih programa i interneta.


3. Položaj: Administrator sistema
Referenca: DTI - 01/9-13
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije za IT

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Direktora direkcije, administrator sistema je odgovoran za:

 •  Formiranje, održavanje i inventarizaciju celokupne kompjuterske mreže i oprema u mreži,
 •  Draftira i ažurira LAN/WAN dokumentaciju i procese,
 •  Predlaže i integriše nove tehnologije u postojeæe sisteme, kao i u centru podataka (Data center),
 •  Instalira, konfigurira, ažurira i održava softwar-e i serverski hadwar,
 •  Rešava sistemske probleme visokog nivoa,
 •  Zamenjuje hadwarsku opremu sistema i adresira probleme sistema IT-a,
 •  Prati i ažurira kapacitet sistema (CPU, memorije, prostor u disku i dr.) i izveštava o pitanjima ove prirode,
 •  Instalira softverska ažuriranja sistemskog softvera i modula sigurnosti i monitoriše znakove zloupotrebe i lošeg funkcionisanja,
 •  Vrši procenu, zajedno sa kolegama IT-a, u vezi stanja sistema IT-a i predlaže nova rešenja, kako bi se poboljšala performansa rada sistema IT-a.

 

 


Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:

 •  Visoko obrazovanje u oblasti informatike, inženjeringa sistema IT-a, 
 • System engineer - MCITP: Enterprise Administrator certificate - ili ekvivalent - neophodan,
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na inženjeringu sistema IT-a,
 •  Poznavanje engleskog jezika je obavezno.

Veštine:

- Dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima i na engleskom jeziku, ukljuèujuæi sposobnost za sastavljanje raznih dokumenata,
- Odliène veštine za diskusije i komunikacije,
- Sposobnost da radi na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Unapreðeno znanje za primenjivanje informativne tehnologije i komuniciranja.


Položaj: Lektor za srpski jezik
Referenca: DSHGJ - 01/7-14
Koeficijent: C/8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora, lektor je odgovoran za:

 •  Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
 •  Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i organima Skupštine;
 •  Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
 •  Lekturu proèišæenih tekstova zakona na srpskom jeziku koje usvaja Skupština;
 •  Strukturu sintakse i jezièkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku koje usvaja Skupština.
 •  Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:

 •  Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti;
   Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva na iz oblasti lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama.

Veštine:

- Dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliènu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlièno znanje pravopisa i sintakse Srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etnièku sredinu,
- Sposobnost za profesionalno, jasnu i koncizno prevoðenje dokumenata,
- Sposobnost da radi na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada kompjuterom.

 

Položaj: Administrativni asistent kancelarije direktora
Referenca: DPA - 01/7-14
Referenca: DPL - 01/7-14
Koeficijent: E/6
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Direktor Direkcije opštih poslova

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije administrativni asistent je odgovoran za:
- Evidentiranje administrativnih, pravnih i proceduralnih zahteva upuæenih direktorom kao i za agendu službenih susreta;
- Menadžiranje korespodencije, održavanje dokumenata, beleški i registara;
- Brine se o administrativnom radu adresirano direktoru;
- Umnožavanje raznih dokumenata i materijala;
- Voðenje beleški kancelarije i dosjea referisanja po raznim pitanjima,
- Obavlja i druge administrativne zadatke predviðene za opštu upravu,
- Vodi evidenciju, dolaska - odlaska osoblja opšte uprave,
- Vodi beleške u vezi razmatranja zahteva i menadžiranje radne opreme,
- Pripremu dopisa za potrebe opšte uprave,
- Obavlja i ostale zadatke iz delokruga rada i aktivnosti na zahtev nadzornog.


Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:

 •  Visoko obrazovanje u oblasti prava, javne administracije, viša ili srednja administrativna škola.
 •  Poznavanje administrativnih poslova
 •  Najmanje 1 godina radnog iskustva u adminsitraciji
 •  Poznavanje rada kompjuterom - word, DMS i ostale programe
 •  Sposobnosti za izradu informaciju, saopštenja, poziva, dopisa i ostale korespodencije.

Veštine:

- Dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima
- Poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 08.08.2014, do, 22.08.2014, do 16:00 èasova.