Radna mesta

Za popunjavanje radnih mesta

Dokument Aplikacije

Shodno Administrativnoj naredbi 2001/21 o sprovodjenju Uredbe 2001/9, Administrativne naredbe 2007/2, o sprovodjenju UNMIK-ove Uredbe 2001/36, o Civilnoj službi Kosova , u okviru regrutacije osoblja, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje radnih mesta:

1. Rukovodilac Divizije za budžet i isplate (AK/DB/01/07)

• Broj položaja: 1 /jedan/
• Angažovanje: stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B/ 9

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom direktora Administracije obavlja sledeće poslove i zadatke:
• Nadgleda rad Službe za budžet i isplate;
• Nadgleda pripremanje i konsolidaciju budžetskih predloga i budžetskih ponuda, izveštaja o budžetu i troškovima jedinica Administracije Skupštine;
• Osigurava da funkcionisanje Jedinice za budžet i blagajnu bude u skladu sa finansijskim instrukcijama;
• Osigurava da se Služba isplata i budžeta pridržava pravila i Zakonu o menadžiranju javnim finansijama, budžetskom planu i troškovima jedinica;
• Saradjuje sa svim jedinicama Administracije Skupštine oko pitanja isplata i budžeta i pridržava se svim procedurama koja se odnose na pitanje isplata i budžeta.

Tražene kvalifikacije:

• Fakultetska diploma u jednoj od odgovarajućih oblasti, i to: administracija, biznis, knjigovodstvo, finansije ili ekonomija i šest godina radnog iskustva u oblasti budžeta / finansija / knjigovodstva, veštine rukovodjenja, dobre analitičke sposobnosti i dobra nadzorna saznanja u okviru osoblja. Treba da raspolaže sposobnošću očuvanja poslovne tajne.
• Poznavanje programa na kompjuteru (Windows, Excel i Word). Poznavanje pravila i procedura MPF je poželjno.

Poznavanje jezika:

Poznavanje jedog od zvaničnih jezika na Kosovu je neophodno;
Poznavanje drugog zvaničnog jezika je poželjno;
Poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.


2. Rukovodilac Divizije informativne tehnologije i drugih tehničkih službi (AK/DT/01/07)

• Broj položaja: 1 /jedan/
• Angažovanje: stalno, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
• Stepen/nivo: B/9

Zadaci i odgovornosti:

Pod opštim nadzorom direktora Departmana administracije Skupštine, rukovodilac Divizije informativne tehnologije i drugih tehničkih službi odgovoran je za nadzor obavljanja poslova, tehničko-administrativnih službi za potrebe Skupštine u svim tehničkim segmentima i pitanjima koja se odnose na Tehničku Diviziju, procedura, uputstava i saveta u obavljanju funkcija i utvrdjivanju pravila u ovoj oblasti, a posebno:
• Praćanje i nadzor obavljanja rutinskih poslova i zadataka u Tehničkoj Diviziji;
• Razvijanje pravila i procedura – nadzora njihove primene;
• Koordinacija poslova i aktivnosti: Odeljenja IT i drugih tehničkih službi, Jedinice za poštu, dokumentaciju i kopiranje, Jedinice za snabdevanje i Jedinice za transport;
• Nadzor šefova odeljenja i jedinica u okviru Divizije;
• Predlog budžeta Divizije;
• Zastupanje Divizije na sednicama Departmana;
• Obavljanje drugih poslova i zadataka zadatih od direktora Departmana Administracije Skupštine.

Tražene kvalifikacijie:

• Fakultetska diploma iz jedne od odgovarajućih oblasti, kao: IT, Informatika, Elektrotehnika ili druga ekvivalentna kvalifikacija;
• Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva, na poslove sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u oblasti tehničkog menadžiranja, u logistici ili u administraciji, ili nekoj medjunarodnoj organizaciji, vladinoj ili nekoj većoj finansijskoj organizaciji, kao i veštine u rukovodjenju, dobre analitičke sposobnosti i dobra saznanja nadzora unutar osoblja. Sposobnosti očuvanja poslovne tajne;
• Poznavanje na visoki nivo kompjuterskih programa (Windows, Excel i Word);
• Snalažljivost i invencija za rad u emergentnim situacijama;
• Saznanja iz bezbednosti u radu i zaštiti zdravlja.

Poznavanje jezika:

Neophodno je poznavanje jednog od zvaničnog jezika na Kosovu;
Poznavanje drugog zvaničnog jezika je poželjno;
Poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova pruža podjednake mogućnosti i rado prihvata zahteve pripadnika nevećinskih zajednica i žena. Politika pravednog zapošljavanja svih zajednica na Kosovu sprovedena je u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine Kosova. Izabrani kandidati u užem spisku podvrgnuće se testiranju i biće intervjuisani. Kontaktiraće se samo kandidati izabrani sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Web-stranice Skupštine Kosova, (htpp://www.assembly-kosova.org) ili se može uzeti na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini, (ul. „Majka Tereza“ bb). Zvaničan obrazac konkurisanja mora se dostaviti uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohadjenim kursevima, dokazu o radnom iskustvu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrazca i nekompletiranog traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se ništavnim.

Zahtev se može dostaviti na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini (ul. “Majka Tereza” bb.) ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja, br. N-217, II sprat. Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038 200 10 494 i 038 200 10 493.

Rok za konkurisanje je od 25 septembra do 09 oktobra 2007. god., do 17:00 časova.