Radna mesta

Za popunjavanje položaja

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149/, Pravilnik 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:


                   KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1 . Položaj: Zvaniènik oblasti u parlamentarnoj komisiji
Referenca: DKP - 01/9-13
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom koordinatora jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaniènik oblasti je odgovoran za:
• pružanje pomoæi u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotiène oblasti,
• davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotiène oblasti,
• pružanje pomoæi u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotiène oblasti,
• pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotiène oblasti,
• pružanje pomoæi u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konaènih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovoðenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
• otkucanje poziva, izveštaja zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
• formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
• prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebnu - odgovarajuæu informaciju,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

 

 Kvalifikacija i iskustvo :

• Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
• Profesionalnu iskustvo u zakonodavstvu oblasti u državnoj administraciji, najmanje 2 godine, ukljuèujuæi pružanje struènih saveta u dotiènoj oblasti.


Veštine:

- da poseduje odliène veštine za struèna istraživanja i analize,
- da radi na politièki nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odliènim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaniènim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odliène sposobnosti za korišæenje kompjuterskih programa i interneta.

2. Položaj: Inženjer sistema
Referenca: DTI - 01/9-13
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije za IT

Obaveze i odgovornosti:

 


Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:

• Fakultetska diploma u oblasti informatike, inženjeringa sistema IT-a,
• System engineer - MCITP: Enterprise Administrator certificate - ili ekvivalent - neophodan,
• Najmanje 3 godine radnog iskustva na inženjeringu sistema IT-a,
• Poznavanje engleskog jezika je obavezno.

Veštine:

- Dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima i na engleskom jeziku, ukljuèujuæi sposobnost za sastavljanje raznih dokumenata,
- Odliène veštine za diskusije i komunikacije,
- Sposobnost da radi na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Avanzirano znanje za primenjivanje informativne tehnologije.


3. Položaj: Prevodilac sa albanskog na srpski jezik i obratno
Referenca: DSHGJ - 01/9 - 13
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: Dva (2)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Obaveze i odgovornosti:

 

 
Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma u oblasti albanskog jezika i književnosti;
• Najmanje tri (3) godine struènog iskustva na prevoðenju zakonodavstva u institucijama.


Veštine:

- veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi odliène sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata;
- sposobnost za prevoðenje dokumenata na profesionalan, jasan i precizan naèin;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietnièkoj sredini;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

 

4. Položaj: Prevodilac sa albanskog na engleski jezik i obratno
Referenca: DSHGJ - 01/9 - 13
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: Jedan (1)
Nadzorni: Direktor direkcije

Obaveze i odgovornosti:

 


Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma u oblasti engleskog jezika,
• Najmanje tri (3) godine struènog iskustva na prevoðenju zakonodavstva u institucijama.


Veštine:

- veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi odliène sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata;
- sposobnost za prevoðenje dokumenata na profesionalan, jasan i precizan naèin;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietnièkoj sredini;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.


Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 21.09.2013, do, 07.10.2013, do 16:00 èasova.