Radna mesta

Konkurs-Za ese na temu: „Koliko se èuje moj glas“

Skupština Republike Kosova


U sklopu obelažavanja Meðunarodnog dana demokratije i u funkciji unapreðivanja demokratskog mišljenja u društvu, objavljuje

                  K o n k u r s

Za ese na temu: „Koliko se èuje moj glas"


Na konkursu mogu uèestvovati uèenici srednjih škola Kosova.

Autori tri najbolja esea se nagraðuju laptop kompjuterom.

P r a v i l a :

1. Svaka škola (unutrašnjim konkursom, otvorenog za sve uèenike škole) izabraæe tri najbolja esea.
2. Ese mora sadržati maksimalno 600 reèi i može biti pisan na bilo kom zvaniènom jeziku na Kosovu.
3. Prva strana esea mora da sadrži:
- Ime i prezime autora,
- Ime i prezime profesora jezika i književnosti,
- Naziv škole,
- Adresu i poštanski kod sa brojem telefona škole,
- Ime, adresu i poštanski kod sa brojem telefona roditelja autora.

4. Upotrebljeni jezik esea mora biti tolerantan, umeren i jezik koji poštuje kulturni diverzitet na Kosovu.
5. Eseji æe biti ocenjivani na osnovu ovih kriterija:
- Sadržaj (znanja o pisanoj temi),
- Originalnost,
- Strukturisanje esea,
- Stil, i
- Pravopis.


Eseji se predaju na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova - Preiština (Trg „M. Tereza" bb ili u kancelariji N-7 (Prizemlje), od strane ovlašèenog lica od škole, ali i poštom, od 10. 09. 2013 do 12. 09. 2013. Godine. Eseji mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na adresu: saranda.xhekaj@assembly-kosova.org
Za dodatne informacije možete se obratiti na ove tel. Brojeve: 038 200-10900 i 038 200 10907.