Radna mesta

Za izbor direktora Agencije za mendžiranje memorijalnih kompleksa Kosova

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje


                K O N K U R S


za izbor direktora Agencije za mendžiranje memorijalnih kompleksa Kosova

Agencija je nezavisni organ za projekciju, izgradnju, upravljanje i rukovoðenje memorijalnih kompleksa Kosova.

Mandat direktora Agencije


Direktor Agencije bira se na pet godina (5 godina mandata), bez prava na reizbor.

Odgovornosti i nadležnosti direktora Agencije:

Direktor Agencije, odgovoran je za:
1. Upravljanje i rukovoðenje Agencijom;
2. Organizaciju i upošljavanje personala Agencije, te donošenje administrativnih uputstava i donošenje odluka za pitanja koja se odnose na funkcije i rad Agencije;
3. Efektivno i efikasno upravljanje resursa koji su povereni Agenciji;
4. Upravljanje budžetom Agencije i naèin njegovog korišæenja;
5. Zastupanje Agencije unutar i van zemlje;
6. Sklapanje sporazuma saradnje sa drugim domaæim i meðunarodnim institucijama, u skladu sa važeæim zakonima;
7. Angažovanje spoljnih struènjaka;
8. Obavjlja i druge zadatke utvrðene ovim zakonom


Kandidat za direktora Agencije mora ispuniti sledeæe uslove:


• državljanin Republike Kosova,
• minimalno, univerzitetsku diplomu (èetvorogodiènjih studija) ili Masters;
• da nije bio kažnjen zatvoskom kaznom preko šest (6) meseci zatvora za krivièna dela;
• visoki moralni integritet;
• najmanje tri godine iskustvo na rukovodeæim položajima.

Aplikaciji treba priložiti sledeæa dokumenta:

• Dokaz o školskoj-struènoj spremi;
• Motivaciono pismo;
• Curriculum Vitae (CV - autobiografija);
• Uverenje o državljanstvu Republike Kosova;
• Uverenje /dokaz/ o radnom iskustvu;
• Uverenje /dokaz/ da nije bio kažnjen za krivièna dela zatvorskom kaznom.

Aplikacije treba dostaviti/predati/ najkasnije do 17.juna 2013.godine, u 16:00. èasova
Aplikacije se predaju lièno ili dostavljaju se poštom, na adresi:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (ul. "Majke Tereze" b.b, Direkcija personala, soba, N-217; fax: 038 /211-183.
Aplikacije se mogu podiæi na sledeæa mesta:
U štampanoj formi: na recepciji Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (ul. "Majke Tereze" b.b., ili
Elektronska forma: internetska veb-stranica Skupštine Republike Kosova:
www.assembly-kosova.org
ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, do 16:00 èasova, na telefonima: 038/ 211-648 i +377 (0) 44 147-264.