Radna mesta

Za popunu radnih mesta:

Dokument Aplikacije

Shodno Administrativnoj naredbi 2001/21 o sprovodjenju Uredbe 2001/9, Administrativne naredbe 2007/2, o sprovodjenju UNMIK-ove Uredbe 2001/36, o Civilnoj službi Kosova , u okviru regrutacije osoblja, Administracija Skupštine objavljuje:

                         KONKURS

Za popunjavanje radnih mesta:

1. Rukovodilac Divizije za budžet i isplate (AK/DB/01/07)

• Broj položaja: 1 /jedan/
• Angažovanje: stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B/ 9

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom direktora Administracije obavlja sledeće poslove i zadatke:
• Nadgleda rad Službe za budžet i isplate;
• Nadgleda pripremanje i konsolidaciju budžetskih predloga i budžetskih ponuda, izveštaja o budžetu i troškovima jedinica Administracije Skupštine;
• Osigurava da funkcionisanje Jedinice za budžet i blagajnu bude u skladu sa finansijskim instrukcijama;
• Osigurava da se Služba isplata i budžeta pridržava pravila i Zakonu o menadžiranju javnim finansijama, budžetskom planu i troškovima jedinica;
• Saradjuje sa svim jedinicama Administracije Skupštine oko pitanja isplata i budžeta i pridržava se svim procedurama koja se odnose na pitanje isplata i budžeta;

Tražene kvalifikacije:
• Fakultetska diploma u jednoj od odgovarajućih oblasti, i to: administracija, biznis, knjigovodstvo, finansije ili ekonomija i šest godina radnog iskustva u oblasti budžeta / finansija / knjigovodstva, veštine rukovodjenja, dobre analitičke sposobnosti i dobra nadzorna saznanja u okviru osoblja. Treba da raspolaže sposobnošću očuvanja poslovne tajne;
• Poznavanje programa na kompjuteru (Windows, Excel i Word). Poznavanje pravila i procedura MPF je poželjno.

Poznavanje jezika:
Poznavanje jedog od zvaničnih jezika na Kosovu je neophodno. Poznavanje drugog zvaničnog jezika je poželjno. Poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.


2. Rukovodilac Divizije za protokol, podršku poslanika i komuniciranje (AK/DP/01/07)

• Broj položaja: 1 /jedan/
• Angažovanje: stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B / 9

Zadaci i odgovornosti :
• Pod stalnim nadzorom sekretara Skupštine, radnik će služiti kao visoki stručni zvaničnik u Skupštini Kosova. U toj ulozi radnik će imati zadatke i odgovornosti vezanih za aktivnosti novoosnovane Divizije za protokol, podršku poslanika i komuniciranje;
• Uopšte, Divizija za protokol, podršku poslanika i komuniciranje pruža podršku stručnim, administrativnim, tehničkim službama i ostalim organima Skupštine i oko tehničko-administrativnih usluga za poslanike pod autoritetom sekretara Skupštine;

Divizija ima tri glavne sekcije, a rukovodilac Divizije je odgovoran i stara se o efikasnom i odgovarajućem funkcionisanju ovih sekcija.
1. Sekcija za medjunarodnu saradnju i protokol;
2. Sekcija za medije i odnose sa javnošću;
3. Sekcija za podršku poslanika.

Kvalifikacije i iskustvo:

Obrazovanje:
Treba da ima završen Fakultet medjunarodnih odnosa, komuniciranja, novinarstva ili političkih nauka na jednom od priznatih univerziteta.

Iskustvo:
Po mogućnosti da ima pet (5) godina profesionalnog iskustva u komuniciranju, protokolu ili medjunarodnim odnosima i takvo se iskustvo smatra prednošću.

Jezik:
Tečno poznavanje albanskog jezika, srpskog jezika i dobro poznavanje engleskog jezika, uz dobre sposobnosti izrade teksta. Poznavanje nekog drugog zvaničnog jezika koji se govori u institucijama EZ smatraće se prednošću.

Ostale sposobnosti:
Traži se da raspolaže upravljačkim i organizacionim sposobnostima, mora biti otvoren, da bude kreativan u razmišljanju i da je u stanju da iznalazi rešenje:
• Odlične sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja, sposobnosti za logičnu, jasnu i preciznu izradu dokumenata;
• Sposobnost za utvrdjivanje prioriteta i zadataka prema planu rada, uključujući i sposobnost da se suočava sa zahtevima sa kratkim datim rokom;
• Dobre analitičke sposobnosti i dobre političke vizije, uključujući i sposobnosti za ocenjivanje raznih informacija i sveobuhvatna saznanja u izloženju prema parlamentarnom i političkom sistemu;
• Sposobnost da se pridržava stručnom stavu u teškim i situacijama konfrontacije, kao i pod jednim velikim pritiskom vremena;
• Saznanja o radu Skupštine. Da bude sposoban/na da se suočava i organizuje rad. Da bude u stanju da radi prema fleksibilnom rasporedu;
• Sposobnost da utvrdjuje prioritete i zadatke prema planu rada, uključujući i sposobnost da se suočava sa zahtevima sa kratkim datim rokom;
• Dobre sposobnosti medjuljudskih odnosa i sposobnost zajedničkog delovanja i očuvanja skladnih i efikasnih odnosa sa kolegama i nadzornim;
• Da je sposoban za efikasan rad u jednoj nepristrasnoj, multietničkoj i multikulturnoj sredini;
• Potpuna sposobnost i iskustvo na sistemu Worda i automatiziranim sistemima; sposobnost za rad na kompjuterske i softwar-ske sisteme, Microsoft Word, Excel.


3. Visoki zvaničnik za zakonodavstvo (DL/02/07)

• Broj položaja: Jedan (1)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/Nivo: C / 8.5

Zadaci i odgovornosti:

Pod opštim administrativnim nadzorom rukovodioca Divizije za zakonodavstvo, standardizaciju, istraživanje i biblioteku, visoki zvaničnik za zakonodavstvo će služiti kao stručni zakaonski zvaničnik u Skupštini Kosova.

Visoki zvaničnik za zakonodavstvo će imati zadatke i odgovornosti vezanih za zakonske aktivnosti Jedinice za istraživanje, usaglašavanje i zakonodavno draftiranje i tesno će saradjivati sa Jedinicom za standardizaciju i Jedinicom za podršku skupštinskih komisija. Izmedju ostalog, odgovoran je za:

Izradu preliminarne tehničko-pravne beleške za svaki nacrt zakona podnet od strane Vlade ili Skupštine; ova beleška treba da tretira sve zakonske aspekte usaglašavanja zakonodavstva sa acquis communautaire i njihovog usaglašavanja sa medjunarodnim primenjivim standardima na Kosovu, a koje taj nacrt zakona ima;

Po potrebi treba da prisustvuje sednicama komisija i da odgovori na pitanja vezanih za usaglašenost sa acquis communautaire i medjunarodnim standardima jednog nacrta zakona; vrši unošenje tehničkih i pravnih predloga uključenih u tehničkoj belešci kod tehničkih amandmana; podržava osoblje za podršku komisija u izradi amandmana i/ili izradjuje tehničke amandmane:
• Predlaže tehničke korekcije za amandmane podržane od komisije i nastavlja rad i na finalnoj kontroli teksta nakon njegovog izglasanja na plenarnoj sednici, bazirajući se na usaglašenost nacrta zakona sa acquis communautaire i medjunarondim standardima koji se primenjuju na Kosovu;
• Davanje saveta sekretaru, predsedniku i drugim organima Skupštine o bilo kakvom zakonskom pitanju;
• Podržavanje Jedinice biblioteke, istraživanja i arhive u tretiranju zahteva za informisanje oko evropskih i medjunarodnih standarda;
• Razvoj zajedničkog delovanja sa Zakonskom kancelarijom Premijera u cilju poboljšanja kvaliteta podnetih nacrta zakona;
• Podržava rukovodioca Zakonskog departmana oko ostalih aktivnosti vezanih za izradu zakonodavstva ili aktivnosti u vezi rada Zakonskog departmana.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Da ima završen pravni fakultet, naučna titula na evropskom ili medjunarodnom pravu na jednom od priznatih univerziteta, smatraće se prednošću.

Iskustvo:
Da ima do pet (5) godina profesionalnog iskustva na zakonskim poslovima. Iskustvo u izradi zakona smatraće se prednošću.

Jezik:
Tečno poznavanje albanskog jezika, srpskog jezika i dobro poznavanje engleskog jezika, uz dobre sposobnosti izrade teksta. Poznavanje nekog drugog jezika, koji se govori u institucijama EZ, smatraće se prednošću.

Ostale sposobnosti:
Upravljačke i organizacione sposobnosti smatraće se prednošću. Zvaničnik treba da raspolaže kreativnim razmišljanjem i da bude u stanju da iznalazi rešenja. Potpuna sposobnost i iskustvo na sistemu Worda i na automatizovanim sistemima, sposobnost za rad na kompjuterske i softwar sisteme: Microsoft Word, Excel.


4. Visoki zakonski zvaničnik (DLP/01/07)

• Broj položaja: Dva (2)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen /Nivo: C / 8

Zadaci i odgovornosti:

Pod rukovodstvom šefa Divizije za plenarna i proceduralna pitanja, visoki zakonski zvaničnici staraju se i zalažu oko izrade i održavanja elektronskih registara za tačnu evidenciju prijema i raspodele nacrta zakona, predloženih amandmana na nacrte zakona, zakona, pravilnika, i administrativnih naredbi, dokumenata za i od skupštinskih komisija, mocija, pitanja za Premijera i ministre, korespondenciju i ostale materijale za Skupštinu. Staraju se i zalažu na izradi, ažuriražnju i raspodeli materijala nacrta zakona, predloženih amandmana na nacrte zakona, zakona, pravilnika, predloženih amandmana na nacrta zakona, zakone i pravilnike.

Pripremaju za usvajanje od strane direktora Departmana za pravna i procedualna pitanja:
- Pravne i proceduralne usmene i pismene savete o pitanjima koja se tretiraju na Predsedništvu;
- Pozive i dnevni red za sednice Predsedništva;
-Zapisnike sa sednica Predsedništva, -Pozive i dnevni red plenarnih sednica;
-Zapisnike sa plenarnih sednica;
-Scenario za predsednika Skupštine radi pomaganja prilikom vodjenja plenarnih sednica. Obavljaju i druge poslove iz delokruga plenarnih i proceduralnih pitanja.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Fakultetska diploma iz oblasti prava ili master prava, kao i poznavanje evropskog prava.

Iskustvo:
Po mogućnosti da ima pet (5) godina profesionalnog iskustva iz zakonodavstva. Iskustvo u izradi zakona smatraće se prednošću.

Jezičke sposobnosti:
Tečno poznavanje albanskog jezika, srpskog jezika i dobro poznavanje engleskog jezika, uz dobre sposobnosti za izradu teksta. Poznavanje nekog drugog jezika koji se govori u institucijama EZ smatraće se prednošću.


5. Zakonski zvaničnik (DL/03/07)

• Broj položaja: Šest (6)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen /Nivo: C / 8

Zadaci i odgovornosti:

Pod opštim administrativnim zadzorom rukovodioca Divizije za podršku komisija, zakonski zvaničnik služi kao profesionalni zakonski službenik u Skupštini Kosova. Zakonski zvaničnik je odgovoran:
• Za zakonsku i proceduralnu podršku parlamentarnih komisija, uključujući ovde i pripremanje izveštaja sa preporukama za predloženo zakonodavstvo i za tretirana pitanja;
• Za davanje verbalnih zakonskih i proceduralnih saveta, kao i pismenih saveta i mišljenja parlamentarnim komisijama, a koja se odnose na zakonska, zakonodavna ili proceduralna pitanja u vezi sa radom skupštinskih komisija;
• Za organizovanje konsultacija i pružanje neposredne pomoći u obradjivanju predloženog zakonodavstva i amandmana izradjenih na nacrt zakona ili na predloženo zakonodavstvo;
• Za obezbedjivanje dovoljne podrške za izradu agende i plana rada Komisije;
• Za podršku Komisije stručnim i tehničkim savetima za predsedavanje sednica Komisije;
• Za pripremanje prvog draftiranja redosleda amandmana na nacrte zakona koji se dostavljaju poslanicima za razmatranje na drugom čitanju (sa sinopsom);
• Za pripremanje zapisnika i drugih beleški sa sednica Komisije.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Fakultetska diploma iz oblasti prava ili master prava, i poznavanje evropskog prava.

Jezičke sposobnosti:
Tečno poznavanje albanskog jezika, srpskog jezika i dobro poznavanje engleskog jezika, uz dobre sposobnosti za izradu teksta. Poznavanje nekog drugog jezika koji se govori u institucijama EZ smatraće se prednošću.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova pruža podjednake mogućnosti i rado prihvata zahteve pripadnika nevećinskih zajednica i žena. Politika pravednog zapošljavanja svih zajednica na Kosovu sprovedena je u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine Kosova.

Izabrani kandidati u užem spisku podvrgnuće se testiranju i biće intervjuisani.

Kontaktiraće se samo kandidati izabrani sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Web-stranice Skupštine Kosova, (htpp://www.assembly-kosova.org) ili se može uzeti na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini, (ul. „Majka Tereza“ bb.). Zvaničan obrazac konkurisanja mora se dostaviti uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohadjenim kursevima, dokazu o radnom iskustvu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrazca i nekompletiranog traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se ništavnim.

Zahtev se može dostaviti na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini (ul. “Majka Tereza” bb.) ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja, br. N-217, II sprat. Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 15 augusta do 29 augusta 2007. god. , do 17:00 časova.