Radna mesta

POZIV / JAVNI POZIV

Dokument Aplikacije

         POZIV / JAVNI POZIV

               za

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Posebna komisija za razmatranje nominacija za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u skladu èlana 6 i 7 Zakona o Ustavnom Sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Republike Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, politièke partije, druga relevantna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor (1) jednog sudije Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takoðe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.


Komisija na poseban naèin æe imati u vidu ispunjavanje naèela za ravnopravnost polova za kandidiranje prema uslovima propisanim Ustavom i Zakonom.

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odliènom profesionalnom reputacijom, ne kraæom od deset 10 (deset) godina struènog rada, naroèito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, izmeðu ostalog, putem struènog rada sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavaèa i drugih znaèajnih poslova pravne prirode; lica sa odliènom moralnom reputacijom, radno sposobni, koji nisu kažnjavani za krivièna dela.

  

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeæa dokumentacija:

i) Formular nominacije kandidata
j) Formular deklaracije nominiranog,
k) Curriculum Vitae (C.V) ( "autobiografija"),
l) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,
m) Dokaz da je graðanin Kosova,
n) Dokaz o školskoj i struènoj spremi.
o) Dokaz o radnom iskustvu
p) Dokaz da nisu kažnjeni za krivièno delo.

Nominacije i aplikacije treba da se dostave najkasnije do 15. aprila 2013 u 16:00.èas.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju na adresu:


Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština - ul."Majke Tereze", bb. Direkcija personala, Kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledeæim mestima:
Formular: pri dotiènoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova - - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00.èas. na br. telefona (0) 38 211-281, 211-648, 211-182 i (0) 44 147 264.