Radna mesta

Za popunjavanje sledeæih položaja

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149/, Pravilnik 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

          KONKURS

Za popunjavanje sledeæih položaja:

Položaj: Visoki zvaniènik za koordinaciju donatora i odnosa sa civilnim društvom
Referenca : ZSP-01/3-13
Stepen: C-8
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Generalni sekretar Skupštine

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom generalnog sekretara Skupštine,zvaniènik za koordinaciju donatora i odnosa sa civilnim društvom je odgovoran za:
• koordinaciju pružene podrške od stranih i domaæih donatora u profesionalnoj i tehnièkoj podršci Skupštini i administraciji Skupštine;
• Brine da se ne duplira pružena podrška od donatora.
• Svaka tri meseca orgnaizuje susret koordinacije donatora u podršci rada Skupštine ,gde æe se raspravljati o dostignuæima i eventualnim zastojima u realizaciji predviðenog programa izmeðu donatora i Skupštine.
• Priprema šestomeseèni izveštaj za Predsedništvo Skupštine o radu donatora u podršci Skupštini i njenoj administraciji.
• Na poèetku svake godine, zajedno sa rukovodiocima departmana, direktorom Direkcije personala i ostalim jedinicama administracije Skupštine, koordinira i izraðuje spisak potreba za podršku donatora.
• Saraðuje sa organizacijama civilnog društva, posebno sa onima koje prate rad Skupštine Kosova.
• Služi kao kontaktna taèka za organizacije civilnog društva o potrebama rada Skupštine i drži redovne kontakte sa ovim organizacijama.
• Vodi bazu podataka Skupštine Kosova o civilnom društvu.
• Monitoriše uèešæe organizacija civilnog društva o radu Skupštine i svakih šest meseci izveštava sekretara Skupštine o nivou tog uèešèa.
• Prema zahtevima, savetuje komisije i osoblje komisija o najboljim praksama konsultacija sa civilnim društvom putem javnih rasprava.
• Priprema listu organizacija civilnog društva prema profilizaicji i na osnovu njihovog zahteva brine se da istima daje akreditacije za praæenje rada dotiènih komiisja.
• Informiše Predsedništvo i sekretara Skupštine o zabrinutostima organizacija civilnog društva o pristupu radu Skupštine i radnih tela kao i vodi raèuna da se ovim organizacijama pruža pristup u dokumentaciju i zakone koliko je predviðeno i dozvoljeno Poslovnikom i Platformom Skupštine za dijalog sa civilnim društvom.
• Orgnaizuje zajednièke aktivnosti, ukljuèujuæi i okrugle stolove / susrete izmeðu Skupštine / administracije Skupštine i civilnog društva kao i vodi raèuna da se proizašli zakljuèci sa tih susreta sprovode.
• obavlja i druge poslove iz delokruga položaja i kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- fakultetska diploma iz oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava, ili društvenih nauka;
- specijalizovana znanja steèena univerzitetskim obrazovanjem i dotiènom obukom;
- najmanje 3 godine radnog iskustva;
- znanje engleskog jezika je obavezno;
- prednost ima iskustvo u saradnji i koordinaciji pomoæi donatora.

Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- Sposobnost za rad i komuniciranje sa unutrašnjim i spoljnim autoritetima na istom nivou, na višem ili na nižem kao i savetovanje iz dotiène oblasti odgovornosti;
- Sposobnost za izradu zakonskih dokumenata, na logièan, jasan i precizan naèin;
- Sposobnost za rešavanje problema za ocenjivanje relevantnih faktora i za upotrebu inicijative za prilagoðavanje postojeæih praksi u novonastalim situacijama i okolnostima.
- visoki personalni i struèni nivo integriteta;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- Sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

 

Položaj: Visoki zvaniènik za zakonodavstvo
Referenca : DSL-01/3-13
Stepen: B/C- 8.5
Broj izvršilaca: 2 ( dva)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Direktor Direkcije za standardizaciju, približavanje i zakonsko usklaðivanje

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom direktora Direkcije za standardizaciju, približavanje i zakonsko usklaðivanje odgovoran je za:

• Izradu deklaracije usklaðenosti nacrta zakona sa zakonodavstvom EU, za nacrte zakona predloženih od Skupštine Kosova.
• Za izradu preliminarnog izveštaja o verifikaciji deklaracije Ministarstva za evropske integracije, o približavanju zakonodavstva sa „Acquis communitaire" i sa meðunarodnim promenljivim standardima na Kosovu za sve predložene nacrte zakona kao i predložene amandmane parlamentarnih komisija za razmatranje u Skupštini.
• Izradu preleminarnog izveštaja za pravnu standardizaciju sa aspekta pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metode za sve nacrte zakona koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštinu.
• Pružanje podrške za izradu zakonodavstva i amandmana putem preporuka iznetih u preliminarnom izveštaju.
• Razvoj saradnje sa Pravnom kancelarijom Vlade u cilju poboljšanja kvaliteta predloženih nacrta zakona.
• Uèešæe na sednicama Komisije za pružanje pravnih saveta u vezi preliminarnog izveštaja ili predloženih amandmana.
• Obezbeðenje taènosti usklaðivanja finalnog teksta zakona ukljuèujuæi i pravno- formalnu i jezièku standardizaciju kao i obuhvatanje svih amandmana koji se usvajaju na plenarnoj sednici, kao i obezbeðuje kontrolu da tekst zakona bude formalizovan na sva tri jezika.
• Pružanje saveta za praæenje procesa evropskih integracija.
• Obavlja i druge poslove iz delokruga Direkcije.


Kvalifikacija i iskustvo:

- Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik / nauèni naziv iz Evropskog prava;
- Èetvorogodišnje struèno iskustvo iz oblasti zakonodavstva u institucijama sa visokim nivoom odgovornosti, ukljuèujuæi i pružanje pomoæi i pravnih saveta;
- iskustvo u pravnim poslovima i parlamentarnim procedurama


Veštine:


- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu dokumenata na logièan, jasan i precizan naèin;
- Znanja u procesu evropskih integracija i približavanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika je neophodno, a poznavanje nekog drugog jezika je prednost.

 

Položaj: Prevodilac sa albanskog na srpski jezik i obratno
Referenca : DSHGJ-01/3-13
Stepen: C - 8
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Direktor Direkcije za jezièke službe

Obaveze i odgovornosti:

 
Pod nadzorom direktora Direkcije jezièkih službi, prevodilac je odgovoran za:
• pismeno prevoðenje svih materijala Skupštine i njenih organa sa albanskog na srpski jezik i obratno;
• simultani i konsekutivni prevod sa albanskog na srpski jezik i obratno, na plenarnim sednicama, sednicama Predsedništva, sednicama parlamentarnih komisija i javnim debatama;
• prevod dopisa, javnih zahteva i podnesaka koji se upuæuju Predsedništvu i parlamentarnim komisijama Skupštine, za potrebe Predsedništva i dotiènih komisija,
• simultani i konsekutivni prevod (albanski - srpski - albanski ) na konferencijama, susretima i drugim radnim grupama, kao i pružanje pomoæi u jezièkoj formulaciji govora na oba jezika (albanski i srpski),
• obavljanje i drugih poslova iz oblasti delokruga Direkcije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- fakultetska diploma u oblasti albanskog jezika i književnosti;
- najmanje tri (3) godine struènog iskustva na prevoðenju zakonodavstva u institucijama.

Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata;
- sposobnost za prevoðenje dokumenata na profesionalan, jasan i precizan naèin;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietnièkoj sredini;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.


Položaj: Administrativni asistent
Referenca : DPMN-01/3-13
Stepen: E-6
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Direktor Direkcije za protokol i meðunarodne odnose.

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom direktora Direkcije za protokol i meðunarodne odnose, asistent je odgovoran za:
• Menadžiranje administrativnih i protokolarnih zahteva;
• Održavanje kontakata sa predstavnicima ostalih oblasti rada u instituciji i sa javnošæu, ukljuèujuæi pomoæ i savetovanje u administrativnim i tehnièkim oblastima;
• Voðenje evidencija o zahtevima, primljenim informacijama, susretima, sednicama, menadžiranju korespodencije i blagovremeno informisanje direktora.
• Administriranje, protokolisanje i èuvanje dokumenata, podataka i registara kao i izveštavanje o radu i aktivnostima Direkcije.
• Voðenje beležaka o zahtevima za snabdevanje kancelarijskim i ostalim radnim materijalima;
• Obavlja i druge poslove prema zahtevima radnog mesta.

Kvalifikacije i iskustvo:

- Obrazovanje nivoa bachelor i specijalizovana obuku u dotiènoj oblasti sa relevantnim iskustvom od najmanje 2 godine.


Veštine:


- sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniène i engleski jezik,
- dokazana sposobnost za izradu izveštaja i korespodenciju,
- sposobnost za rad na kompjuterskim programima.
- Sposobnost za rad na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika neveæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati na užoj listi æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati na užoj listi.


PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se izvuæi sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavi uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nana Tereza" b.b, ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 02.03.2013, do 18.03.2013, do 16:00 èasova.