Radna mesta

Za Pripravnike u Skupštini Republike Kosova

Dokument Aplikacije

Administracija Skupštine Republike Kosova, podržana od Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i u partnerstvo sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) objavljuje

K O N K U R S

Za Pripravnike U Skupštini Republike Kosova

Izabrani kandidati æe se sistematizovati u Administraciji Skupštine Republike Kosova i angažovati u direkcijama koje podržavaju radna tela Skupštine.

Pripravnici æe dobiti po jednu meseènu stipendiju i služiæe u Skupštini Republike Kosova u jednom 12 - to meseènom periodu, prema Memorandumu o razumevanju.

Obaveze ukljuèuju, ali se ne ogranièavaju na: zakonodavna istraživanja, pripremanje raznih analiza pitanja koja se diskutuju u Skupštini, pripremanje agendi i informativnih materijala, pripremanje raznih izveštaja i dokumenata za poslanike i podržno osoblje, praæenje susreta komisija i dr.

Uslovi za apliciranje:

• Diplomiran na univerzitetu (4 godišnji) ili Master na Pravnom fakultetu;
• Diplomiran na univerzitetu ili Master na Ekonomskom fakultetu ili Politièkim naukama;
• Proseèna ocena iznad 7.5;
• Saznanja o Skupštini Republike Kosova i drugim institucijama uopšte;
• Dobre sposobnosti komunikacije, pismeno i usmeno;
• Dobro poznavanje engleskog jezika;
• Uèešæe u ekstra kurikularne programe i uèešæe u aktivnostima civilnog društva, smatra se kao prednost.

Zainteresovani kandidati treba da dostavljaju: jedno motivaciono pismo (na maternjem i engleskom jeziku), CV/Rezime, uverenje o ocenama i diplomu.

Ohrabruju se da apliciraju žene i pripadnici manjinskih zajednica.
Aplikacije se dostavljaju u Skupštini Republike Kosova, kancelarija osoblja, II sprat, br. N-218, ili u elektronskoj adresi: vacancy@assembly-kosova.org , najkasnije do 21. decembra 2012. godine u 16:00 èasova.

Izabrani treba da budu spremni da poèinju sa praksom od 3. januara 2013. godine.