Radna mesta

O G L A S-O privremenom angažovanju

Dokument Aplikacije

Bazirajuæi se Na zakon o Civilnoj službi Republike Kosova (Zakon Br. 03/L-149), Uredbu 02/2010 o procedurama regrutovanja u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima o civilnim službenicima Administracije Skupštine Kosova, Administracija Skupštine objavljuje sledeæi:

                O G L A S

O privremenom angažovanju:

Položaj: Visoki zvaniènik za multilateralne (meðunarodne) odnose

Meseèna plata: Ekvivalent Rangu C/8

Vreme trajanja angažovanja: Ugovor - "Sporazum o posebnim uslugama"
(Od 05.11.2012- 30.04.2013 )

Nadreðeni: Direktor Direkcije za protokol i meðunarodne odnose


Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom Direktora Direkcije za protokol i meðunarodne odnose, Visoki zvaniènik za multilateralne odnose je odgovoran za:

• rešavanje problema o ocenjivanju relevantnih faktora i primeni inicijative za prilagoðavanje postojeæih praksi novim situacija i okolnostima;
• praæenje aktivnosti multilateralnih meðunarodnih organizacija, u kojima uèestvuje Skupština Kosova (kao što su: Parlamentarna Asambljeja NATO-a, Savet Evrope, OSCE, PABSEC, Meðuparlamentarna unija (IPU), BEO, CEI, Evropski Parlament, saradnja u regionu i dr.).
• pripremanje radnih materijala za uèešæe u generalnim asambljejima ovih organizama, kao i o njihovim sastancima od posebnog znaèaja,
• pripremanje drugih potrebnih materijala i informacija za realizaciju aktivnosti delegacija Skupštine Kosova na meðunarodnim parlamentarnim asambljejima,
• struèno i organizaciono pripremanje delegacija Skupštine na meðunarodnim parlamentarnim asambljejima,
• pripremanje izveštaja sa uèešæa delegacija u redovnim i privremenim meðunarodnim dogaðajima i aktivnostima,
• pripremanje diskusija za poslanike, koncipiranje teza ili pružanje druge struène pomoæi poslanicima i/ili delegacijama na meðunarodnim susretima,
• izradu dopisa, poziva i službenih telegrama Predsednika Skupštine za homologe i titulare raznih meðudržavnih organizacija i institucija,
• organizovanje sveèanih zvaniènih ceremonija, organizovanje konferencija, poreðanje vozila, potpisivanje sporazuma,
• sprovoðenje Zakona o državnom protokolu, Zakona o upotrebi državnih simbola i pravila protokola,
• sprovoðenje Pravilnika Skupštine Kosova o formiranju meðuparlamentarnih grupa prijateljstva i podršku u realizaciji meðunarodnih aktivnosti za stvaranje i jaèanje njenih veza sa meðuparlamentarnim grupama prijateljstva,
• održavanje permanentne komunikacije kroz korespondenciju, telefonom i druge elektronske oblike sa sekretarijatima meðunarodnih parlamentarnim asambljeja, sa parlamentima drugih zemalja i drugih meðunarodnih organizacija,
• razmenu informacija, pripremanje izveštaja i godišnjeg plana meðunarodnih aktivnosti,
• pružanje podrške i za saradnju sa stalnim parlamentarnim komisijama Skupštine, kako bi se pomoglo poslanicima da uèestvuju u aktivnostima ovih meðunarodnih organizacija,
• saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i ambasadama Republike Kosova za osiguravanje pomoænih materijala za uèešæe u aktivnostima ovih meðunarodnih organizacija,
• oèuvanje i arhiviranje završnih materijala i transkripta,
• konkretno organizovanje meðunarodnih konferencija i poseta delegacija ovih organizacija u Prištini,
• obavljanje istraživanja, analiza i davanje preporuka za razmatranje i usvajanje od najvišeg nivoa,
• obavljanje i drugih obaveza u vezi sa delokrugom rada Direkcije, koji proizilaze tokom procesa rada, kao i aktivnosti meðunarodnih odnosa.

Kvalifikacija i iskustvo:

- Fakultetska diploma iz oblasti prava - diplomirani pravnik, javna administracija, master ili specijalizacija u meðunarodnim odnosima,
- Struèno iskustvo od najmanje 3 godine rada na meðunarodnim odnosima i diplomatiji,
- Iskustvo na administrativne poslove i saznanja o radu Skupštine i parlamentarnim procedurama.


Veštine:

- Odliène veštine pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima,
- Sposobnost za izradu zvaniènih dokumenata, na logièan, jasan i precizan naèin,
- Sposobnost za rad i komunikaciju sa unutrašnjim i spoljnim autoritetima na istom, na višem ili nižem nivou, kao i pružanje saveta u dotiènoj oblasti odgovornosti,
- Dobre liène i profesionalne sposobnosti za izvršenje obaveza, radeæi zajedno sa kolegama i nadreðenim
- Sklonost za rešavanje problema, za ocenjivanje relevantnih faktora i za korišæenje inicijative za prilagoðavanje postojeæih praksi u novim situacijama i okolnostima,
- Sposobnost za obavljanje i organizovanje rada, da bude u stanju da iznalazi rešenje i da radi sa promenljivim radnim vremenom,
- Odlièno odevanje i lièni izgled, sposobnost za rad na potpuno neutralnim i ne pristrasnim politièkim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima,
- Poznavanje engleskog jezika je obavezno.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Majka Tereza", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Majka Tereza" b.b., ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 26.10.2012, do 01.11.2012, do 16:00 èasova.