Radna mesta

Za popunjavanje radnih mesta

Dokument Aplikacije

Administracija Skupštine

objavljuje

                K O N K U R S
za popunjavanje radnih mesta


Pozicija: Zvaniènik za struènu podršku Komisiji za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovske bezbednosne snage

Broj izvršilaca: 1 (jedan) - rezervisano za pripadnike neveæinskih zajednica
Meseèna plata : Bruto 650 €.
Trajanje ugovora: 12 (dvanaest) meseci

Zadaci i odgovornosti:
• Zvaniènik æe biti na potpunom raspolaganju Komisiji i svoje zadatke obavlja preko koordinatora i predsedavajuæeg Komisionje.
• Zvaniènik æe se, prema potrebama i radnom planu Komisije, koristiti raznim istraživanjima i analitièkim tehnikama za pripremanje uputstava i politika Komisije.
• Radni zadatak zvaniènika jeste praæenje sednica Komisije. On/a je odgovoran/a za pripremanje sednice i prikupljanje kljuènih pitanja koja se iniciraju na sednicama Komisije, prema potrebi.
• Zvaniènik, takoðe, pomaže na sastavljanje pitanja za èlanove Komisije i pripremanju konaènog izveštaja Komisije.
• Zvaniènik procenjuje kvalitet informacije i zakonskog okvira, te analizira složene politièke i društvene situacije, sažima istraživanja u jednom jasnom formati te identifikuje i ocenjuje moguæi tok aktivnosti.
• Zvaniènik mora istraživati dogaðaje na domaæem i regionalnom nivou iz oblasti bezbednosnih politika te održava veze sa važnim domaæim, meðunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.


Potrebne kvalifikacije:
• Univerzitetska diploma iz oblasti prava, javne uprave, politièkih nauka ili meðunarodnih odnosa;
• Najmanje 3 godine radnog iskustva iz pravne oblasti ili javnih politika;
• Neophodno je odlièno poznavanje engleskog jezika na nivou pisma (pismeno i usmeno);
• Analitièke sposobnosti i iskustva na izradi izveštaja, uz sposobnosti prezentiranja nalaza i preporuka;
• Solidna saznanja o procesima, politikama, zakonodavstvu, i o skupštinskom radu;
• Treba biti staložena osoba sa diplomatskim taktom, spremna da pokaže da ume izvršiti razumne i zdrave ocene, i da poštuje nivo poverljivosti;
• Odliène organizacione i administrativne sposobnosti za blagovremeno izvršavanje preuzetih poslova i zadataka;
• Sposobnost za rad na raèunaru i korišæenje programa »Microsoft Office«.
• Sposobnosti komuniciranja na albanskom jeziku (za potrebe rada).
Ostale kvalifikacije i sposobnosti:
• Poznavanje sluzbenih jezika na govornom nivou, (prednost imaju kandidati koji poznaju albanski i srpski jezik);
• Sposobnost da poverljivo piše i govori i da jasno, sažeto predstavlja složena pitanja;
• Sposobnost da iznosi ideje za poboljšanje politika i praksi, i za nalaženje rešenja.


Pozicija : Zvaniènik za struènu podršku Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za
inteligenciju
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Meseèna plata : Bruto 650 €.
Trajanje ugovora: 12 (dvanaest) meseci

Zadaci i odgovornosti:

• Zvaniènik æe biti na potpunom raspolaganju Komisiji i svoje zadatke obavlja preko koordinatora i predsedavajuæeg Komisije.
• Zvaniènik æe se, prema potrebama i radnom planu Komisije, koristiti raznim istraživanjima i analitièkim tehnikama za pripremanje uputstava i politika Komisije.
• Radni zadatak zvaniènika jeste praæenje sednica Komisije. On/a je odgovoran/a za pripremanje sednice i prikupljanje kljuènih pitanja koja se iniciraju na sednicama Komisije, prema potrebi.
• Zvaniènik, takoðe, pomaže na sastavljanje pitanja za èlanove Komisije i pripremanju konaènog izveštaja Komisije.
• Zvaniènik procenjuje kvalitet informacije i zakonskog okvira, te analizira složene politièke i društvene okolnosti, sažima istraživanja u jasnom formati, te identifikuje i ocenjuje moguæi tok aktivnosti.
• Zyrtari/ja duhet t'i gjurmojë zhvillimet në nivel lokal dhe rajonal, në fushën e politikave të sigurisë dhe mirëmban lidhje me organizata të rëndësishme lokale dhe ndërkombëtare, qeveritare dhe joqeveritare.
Potrebne kvalifikacije:
• Univerzitetska diploma iz oblasti prava,(4 godišnja), Master iz oblasti prava, a specijalizacija iz oblasti ljudskih prava, smatraæe se prednošæu;
• Najmanje 3 godine radnog iskustva iz pravne oblasti ili javnih politika;
• Neophodno je odlièno poznavanje engleskog jezika na nivou pisma (pismeno i usmeno);
• Analitièke sposobnosti i iskustva na izradi izveštaja, uz sposobnosti prezentiranja nalaza i preporuka;
• Preduslov su dobro poznavanje procesima, politika, zakonodavstva, i skupštinskog rada;
• Treba biti staložena osoba sa diplomatskim taktom, spremna da pokaže da ume izvršiti razumne i zdrave ocene, i da poštuje nivo poverljivosti;
• Odliène organizacione i administrativne sposobnosti za blagovremeno izvršavanje preuzetih poslova i zadataka;
• Sposobnost za rad na raèunaru i korišæenje programa »Microsoft Office«.
Ostale sposobnosti i kvalifikacije:
• Poznavanje domaæih vezika na govornom nivou, (prednost imaju kandidati koji poznaju albanski i srpski jezik);
• Sposobnost da poverljivo piše i govori i da jasno, sažeto predstavlja složena pitanja;
• Sposobnost da iznosi ideje za poboljšanje politika i praksi, i za nalaženje rešenja.
Skupština Kosova pruža moguænost i ohrabruje sve aplikonte iz svih etnièkih grupa i oba pola.

 


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE


Administracija Skupštine pruža ravnopravne moguænosti zapošljavanja, te oèekuje i aplikacije pripadnika neveæinskih zajednica i kandidata ženskog pola. U kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine sprodi se pravedna politika zapošljavanja prema svim kosovskim zajednicama. Navedene pozicije finansira Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces DCAF), dok se radni ugovor sklapa sa Skupštinom Republike Kosova. Kandidatima, koji budu odabrani za uži izbor, obaviæe se pismeno testiranje i usmeni intervju, a kontaktiraæemo samo kandidate koji budu odabrani za list užeg izbora.

PROCEDURE KONKURISANJA


Aplikacije za konkurisanje mogu se podiæi iz službene veb-stranice Skupštine Kosova:
htpp:// www.assembly-kosova.org ili se mogu dobiti neposredno na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Ul. "Majka Tereza", b.b., u Prištini.
Službenom obrascu za aplikaciju potrebno je priložiti: lièni CV, dokaze o školskim kvalifikacijama i specijalizacijama, dokaze o pohaðanim kursevima kao i dokaz o radnom iskustvu, uz dve referencije.
Pogrešni obrasci za aplikaciju, ili nepopunjen zahtevanim podacima, kao i obrasci naknadno dopunjeni podacima, smatraæe se nevaæeim i neæe se uzeti u obzir.
Aplikacije za konkurs mogu se neposredno predati na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, ul. "Majka Tereza", b.b. ili dostaviti poštom, ili na e-mail adresu: vacancy@assembly-kosova.org ili faksom: (0) 38 211-183, kao i prelati kancelariji personala direktno, u sobi br. N -217, na drugom spratu zgrade Skupštine.
Za dodatne informacije, molimo da se obratite na tel.: 038 200 10494 ili 038 200 10493 ili (0) 44 567-041

Rok za podnošenje aplikacija je od 04. 07. do 18.07.2012. god., u 16:00 èasova, zakljuèno.