Radna mesta

Za popunjavanje položaja

Dokument Aplikacije

Bazirajuæi se na Zakon o Civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149/, Pravilnik 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

               KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

Položaj: Zvaniènik za vezu sa nezavisnim institucijama i agencijama
Stepen: C-8.5
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Generalni Sekretar Skupštine

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Generalnog Sekretara Skupštine, Zvaniènik za vezu sa nezavisnim institucijama i agencijama je odgovoran za:
• pomaganje sekretaru da osigurava kontakte sa svim nezavisnim institucijama i agencijama, institucije i agencije koje po Ustavu Republike Kosova i zakonu odgovaraju Skupštini;
• stvaranje, održavanje i ažuriranje baze podataka, u koju se unose svi podaci nezavisni institucija i agencija, i informiše sekretara Skupštine u vezi sa istekom mandata bordova agencija i priprema obaveštenje za sekretara u vezi sa time kada treba da se poèinje sa procedurom za izbor novih èlanova u tim institucijama, u skladu sa odgovarajuæim zakonima za svaku nezavisnu instituciju ili agenciju, obaveštenja se dostavljaju Predsedništvu i odgovarajuæoj funkcionalnoj komisiji;
• u tesnoj saradnji sa ne zavisnim institucijama i agencijama osniva, održava i ažurira bazu podataka u koju se unose svi podaci u vezi sa projektima iz kojih dobijaju ove institucije i agencije;
• obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rad položaja i kancelarije.
Kvalifikacija i iskustvo:

- fakultetska diploma iz oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava;
- struèno iskustvo, najmanje 3 godine u pravnim pitanjima, izradi zakona, pravni saveta;
- prednost ima iskustvo na pravnim poslovima i parlamentarnim procedurama.
Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- Sposobnost za izradu zakonskih dokumenata, na logièan, jasan i precizan naèin;
- visoki personalni struèni nivo integriteta;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- Sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


Položaj:Visoki zvaniènik za koordinaciju donatora i odnose sa civilnim društvom
Stepen: C- 8
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Generalni Sekretar Skupštine

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Generalnog Sekretara Skupštine, Visoki Zvaniènik za koordinaciju donatora i odnose sa civilnim društvom odgovoran je za:
• koordinaciju pružene podrške od meðunarodnih ili domaæih donatora u pružanju profesionalne i tehnièke podrške za Skupštinu i Administraciju Skupštine;
• stara se da se pružena podrška od donatora ne duplira;
• svaka tri (3) meseca organizuje susret koordinacije donatora u podršci rada Skupštine, gde se diskutuje o rezultatima i eventualnim zastojima u realizaciji programa, predviðenog izmeðu donatora i Skupštine;
• priprema šestomeseèni (6) izveštaj za Predsedništvo Skupštine u vezi sa radom donatora u podršci Skupštine i Administracije Skupštine;
• poèetkom svake godine zajedno sa rukovodiocima departmana, rukovodiocem Kancelarije osoblja i drugih jedinica administracije Skupštine, koordinira i izraðuje spisak potreba za podršku od donatora;
• saraðuje sa organizacijama civilnog društva, posebno sa onima koja prate rad Skupštine Kosova;
• priprema kontakt listu organizacija civilnog društva za potrebe radnih tela Skupštine;
• priprema listu organizacija civilnog društva prema profilizaciji i na njihov zahtev stara se da se istim organizacijama daje akreditacija za praæenje rada odgovarajuæih komisija;
• informiše Sekretara i Predsedništvo Skupštine u vezi sa zabrinutostima koje imaju organizacije civilnog društva za pristup u radu Skupštine i njenih radnih tela, kao i stara se da se ovim organizacijama omoguæi pristup na dokumenta i zakone za onoliko - koliko je predviðeno i dozvoljeno Poslovnikom Skupštine i platformom Skupštine o dijalogu sa civilnim društvom;
• organizuje okrugle stolove/susrete izmeðu Skupštine/Administracije Skupštine i civilnog društva i stara se da zakljuèci, proizašlih iz navedeni susreta, budu sprovedeni;
• obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada položaja i kancelarije.
Kvalifikacija i iskustvo:

- fakultetska diploma iz oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava;
- struèno iskustvo, najmanje 3 godine u pravnim pitanjima;
- poznavanje engleskog jezika je obavezno;
- prednost ima iskustvo u saradnji i koordinaciji pomoæi donatora.
Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu dokumenata na logièan, jasan i precizan naèin;
- visoki personalni struèni nivo integriteta;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.


Položaj: Visoki zvaniènik za istraživanja
Stepen: C- 8
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Direktor Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhiv

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhiv, visoki zvaniènik za istraživanja je odgovoran za:
• pružanje istraživaèkih, zakonodavnih usluga iz struène literature društvenih i prirodnih nauka, o svim pitanjima koje se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje istraživaèkih - zakonodavnih usluga iz praksi zemalja i država èlanica EU-a, o svim pitanjima koja se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje istraživaèkih - zakonodavnih usluga iz interneta, baze podataka i zvaniène statistike, o svim pitanjima koje se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje istraživaèki - zakonodavnih usluga, nakon ocenjivanja direktora Direkcije, iz struène literature društvenih i prirodnih nauka, praksi zemalja i država èlanica EU-a, interneta, baze podataka i zvaniène statistike o svim pitanjima koje se nadovezuju sa delokrugom rada opšte Direkcije o pravnim i proceduralnim pitanjima;
• pripremanje saveta, analiza i pružanje profesionalnih informacija u raznim oblastima, kroz izveštaje, memorandume i analize politika koja se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje legislativnih istraživanja, poštujuæi naèelo profesionalizma, konfidencijalnosti, politièke nepristrasnosti;
• pružanje podrške u izradi baze podataka za poslanike Skupštine, prema legislaturi, obavljanje i drugih poslova iz oblasti delokruga rada Direkcije.
Kvalifikacija i iskustvo:
- èetvorogodišnja fakultetska diploma/master iz oblasti prava i ekonomije;
- struèno iskustvo, u zakonodavstvu oblasti državne administracije, najmanje 3 godine, sa visokim nivoom odgovornosti, ukljuèujuæi pripremanje zakonodavnih istraživanja, kao i pružanje pravnih saveta;
- iskustvo na pravnim poslovima i parlamentarnim procedurama.
Veštine:
- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu dokumenata na logièan, jasan i precizan naèin;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika je neophodno.


Položaj: Pravni zvaniènik za istraživanja
Stepen: D - 7
Broj izvršioca: 3 (tri)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Direktor Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhiv


Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhiv, visoki zvaniènik za istraživanja je odgovoran za:
• pružanje istraživaèkih, zakonodavnih usluga iz struène literature društvenih i prirodnih nauka, o svim pitanjima koje se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje istraživaèkih - zakonodavnih usluga iz praksi zemalja i država èlanica EU-a, o svim pitanjima koja se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje istraživaèkih - zakonodavnih usluga iz interneta, baze podataka i zvaniène statistike, o svim pitanjima koje se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje istraživaèki - zakonodavnih usluga, nakon ocenjivanja direktora Direkcije, iz struène literature društvenih i prirodnih nauka, praksi zemalja i država èlanica EU-a, interneta, baze podataka i zvaniène statistike o svim pitanjima koje se nadovezuju sa delokrugom rada opšte Direkcije o pravnim i proceduralnim pitanjima;
• pripremanje saveta, analiza i pružanje profesionalnih informacija u raznim oblastima, kroz izveštaje, memorandume i analize politika koja se nadovezuju sa radom Skupštine i njenih organa;
• pružanje legislativnih istraživanja, poštujuæi naèelo profesionalizma, konfidencijalnosti, politièke nepristrasnosti;
• pružanje podrške u izradi baze podataka za poslanike Skupštine, prema legislaturi, obavljanje i drugih poslova iz oblasti delokruga rada Direkcije.
Kvalifikacija i iskustvo:

- èetvorogodišnja fakultetska diploma/master iz oblasti prava i ekonomije;
- struèno iskustvo, u zakonodavstvu oblasti državne administracije, najmanje 3 godine, sa visokim nivoom odgovornosti, ukljuèujuæi pripremanje zakonodavnih istraživanja, kao i pružanje pravnih saveta;
- iskustvo na pravnim poslovima i parlamentarnim procedurama.
Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu dokumenata na logièan, jasan i precizan naèin;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika je neophodno.

Položaj: Zvaniènik oblasti u Komisiji za budžet i finansije
Stepen: D - 7
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Koordinator Komisije


Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Komisije, Zvaniènik oblasti je odgovoran za:
• služi kao zvaniènik oblasti Komisije za budžet i finansije;
• pružanje podrške i davanje usmenih i pismenih proceduralnih saveta za komisiju, u vezi oblasti budžeta i finansija;
• pružanje pomoæi koordinatora u pružanju saveta i neposredne asistencije za predsednika/predsedavajuæeg i èlanove komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrt zakona, u vezi oblasti budžeta i finansija;
• pružanje podrške u izradi i otkucavanju poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija;
• stvaranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija;
• prijem i kontrola korespondencije i prilaženje istoj potrebnu odgovarajuæu dokumentaciju;
• obavljanje i drugih poslova vezanih za delokrug rada komisije.
Kvalifikacija i iskustvo:
- èetvorogodišnja fakultetska diploma/master iz oblasti ekonomije;
- struèno iskustvo, u zakonodavstvu oblasti državne administracije, najmanje 2 godine, sa visokim nivoom odgovornosti, ukljuèujuæi pružanje pravnih pomoæi i saveta, iskustvo na budžetu i finansijama.
Veštine:
- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata, za budžet i finansije;
- sposobnost za izradu dokumenata za budžet i finansije, na logièan, jasan i precizan naèin;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika ima prednost.

Položaj: Zvaniènik oblasti u Komisiji za evropske integracije
Stepen: D - 7
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Koordinator Komisije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Komisije, Zvaniènik oblasti je odgovoran za:
• služi kao zvaniènik oblasti Komisije za evropske integracije;
• pružanje podrške i davanje usmenih i pismenih proceduralnih saveta za komisiju, u vezi oblasti evropskih integracija;
• pružanje pomoæi koordinatora u pružanju saveta i neposredne asistencije za predsednika/predsedavajuæeg i èlanove komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrt zakona, u vezi oblasti evropskih integracija;
• pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja za nacrt zakona, u vezi oblasti evropskih integracija;
• pružanje podrške u izradi i otkucavanju poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija;
• stvaranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija;
• prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebnu odgovarajuæu dokumentaciju;
• obavljanje i drugih poslova vezanih za delokrug rada komisije.
Kvalifikacija i iskustvo:

- èetvorogodišnja fakultetska diploma/master iz oblasti prava, politièkih nauka;
- struèno iskustvo, u zakonodavstvu oblasti državne administracije, najmanje 2 godine, sa visokim nivoom odgovornosti, ukljuèujuæi pružanje pravnih pomoæi i saveta, iskustvo u približavanju i usaglašavanju domaæeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a.
Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata, za evropske integracije;
- sposobnost za izradu dokumenata za evropske integracije, na logièan, jasan i precizan naèin;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika je neophodno.

 

 

 

Položaj: Visoki zvaniènik za obuke
Stepen: C - 8
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Direktor Direkcije osoblja

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije, Visoki zvaniènik za obuke je odgovaran za:
• obuku i razvoj karijere radnika Administracije Skupštine;
• pružanje pomoæi rukovodiocima organizacionih jedinica u identifikaciju potreba za obukom;
• pružanje pomoæi o moguænostima obuke i razvoja karijere;
• menadžiranje zahteva za uèešæe na obuku;
• obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- univerzitetska kvalifikacija, pravni fakultet, javna administracija;
- da ima tri (3) godine radnog iskustva u oblasti ljudskih, resursa;
- da ima radno iskustvo u oblasti obuke.
Veštine:
- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- visoki nivo liènog i profesionalnog integriteta;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika ima prednost.

Položaj: Lektor
Stepen: C - 8
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Direktor Direkcije jezièkih službi

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije jezièkih službi, lektor je odgovoran za:
- lekturu pravnih (zakonskih) tekstova i drugih akata Skupštine na albanskom jeziku;
- lekturu prevedenih tekstova sa srpskog, engleskog i turskog jezika na albanski jezik;
- lekturu preèišæenih pravnih (zakonskih) tekstova na albanskom jeziku, koje usvaja Skupština;
- sintaksnu strukturu i jezièki nivo zakonskih tekstova i amandmana, koje usvaja Skupština, na albanskom jeziku;
- obavljanje i drugih poslova iz oblasti rada Direkcije.
Kvalifikacija i iskustvo:

- fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti;
- najmanje tri (3) godine struènog iskustva na poslovnima lekture, korekture i prevoðenja zakonodavstva u institucijama.
Veštine:
- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata;
- odlièno poznavanje pravopisa i sintakse albanskog jezika;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietnièkoj sredini;
- sposobnost za prevoðenje dokumenata, na profesionalan, jasan i precizan naèin;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

Položaj: Prevodilac sa albanskog na srpski jezik i obratno
Stepen: C - 8
Broj izvršioca: 3 (tri)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzorni: Direktor Direkcije jezièkih službi

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije jezièkih službi, prevodilac je odgovoran za:
- pismeno prevoðenje sa albanskog na srpski jezik i obratno svih materijala Skupštine i njenih organa;
- simultani i konsekutivni prevod sa albanskog na srpski jezik i obratno, na plenarnim sednicama, sednicama, sednicama parlamentarnih komisija i javnim debatama;
- prevod dopisa, javnih zahteva i podnesaka koji se upuæuju Predsedništvu i parlamentarnim komisijama Skupštine, za potrebe Predsedništva i dotiènih komisija,
- simultani i konsekutivni prevod (albanski - srpski - albanski ) na konferencijama, susretima i drugim radnim grupama, kao i pružanje pomoæi u jezièkoj formulaciji govora na oba jezika (albanski i srpski),
- obavljanje i drugih poslova iz oblasti delokruga rada Direkcije.
Kvalifikacija i iskustvo:
- fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti;
- najmanje tri (3) godine struènog iskustva na prevoðenju zakonodavstva u institucijama.
Veštine:
- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata;
- sposobnost za prevoðenje dokumenata na profesionalan, jasan i precizan naèin;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietnièkoj sredini;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.


PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 27.06.2012, do 11.07.2012, do 16:00 èasova.