Radna mesta

POZIV / JAVNI POZIV

Dokument Aplikacije

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje nominacija kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, obnavljamo


               POZIV / JAVNI POZIV


                 za


PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA SUDIJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Na osnovu èlana 6 i 7 Zakona o Ustavnom sudu, br. 2008/03-L-121, Posebna komisija za razmatranje nominacija za imenovanje sudija Ustavnog suda, poziva Skupštinu Republike Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, politièke partije, druga relevantna lica i pojedince da predložu kandidate za izbor (2) dva sudija Ustavnog suda Republike Kosovo. Takoðe, jedno lice može da sam sebe predlože za kandidata.

Komisija æe, o kandidaturama, posebno uzimati u obzir uvažavanje principa ravnopravnosti polova, u skladu sa Zakonom i Ustavom propisanim uslovima.

Kvalifikacije:

Kandidati za funkciju sudije Ustavnog suda mora biti državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odliènom profesionalnom reputacijom sa najmanje 10 godina struènog iskustva, naroèito iz oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, izmeðu ostalog, struènim radom kao sudije, tužioci, advokati, civilni službenici ili kao univerzitetski nastavnici pravne oblasti i drugih važnih poslova pravne prirode, te osobe sa odliènom moralnom reputacijom koje imaju punu radnu sposobnost, i nisu bili kažnjeni za krivièno delo.

 

Predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeæa dokumentacija:

a) Obrazac za nominaciju kandidata,
b) Obrazac deklarisanja nominiranog,
c) Curriculum Vitae (C.V) ( "autobiografija"),
d) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,
e) Dokaz da je graðanin Kosova,
f) Dokaz o školskoj struènoj spremi.

Nominacije i aplikacije moraju se dostaviti najkasnije do 25.04. 2012. godine, u 16:00h

Nominacije i aplikacije se dostavljaju lièno, na adresi:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština, Ul."Majke Tereze", bb. Kancelarija personala, soba br. N-217.

Aplikacije se mogu dobiti na sledeæim mestima:


U štampanoj formi: pri dotiènoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 h na tel.:
(0) 38 211-281, 211-648, 211-182 i (0) 44 147 264.