Radna mesta

Za popunjavanje pozicija

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149) , Poslovnika 02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnu službu i statusnim pravilima o civilnim službenicima Administracije Skupštine Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

                     K O N K U R S

Za popunjavanje sledeæih pozicija:

Pozicija: Direktor Departmana za javnu nabavku DP/01-11
Stepen: A- 10
Broj pozicija : jedan (1)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, sa probnim radom u vremenskom trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Sekretar Skupštine

Zadaci i odgovornosti


Pod nadzorom sekretara, direktor Departmana je odgovoran za:
• Organizovanje, rukovoðnje i nadgledanje rada Departmana nabavke,
• Odvijanje svih aktivnosti nabavke u punom skladu sa Zakonom o nabavci i finansijskim pravilima primenljivim na Kosovu.
• Staranje za planiranje i sprovoðenje zahteva za nabavku, kao i davanja potrebnih saveta, na osnovu upuæenih zahteva,
• Praæenje, kontrola i striktna i jedinstvena primena zakonskih procedura nabavke,
• Uèešæe i nadgledanje rada Komisije za otvaranje ponuda i Komisije za procenu ponuda,
• Potpisivanje zapisnika rada komisija,
• Potpisivanje ugovora o nabavci,
• Organizovanje rada i podele zadataka sa službenicima nabavke,
• Koordinacija aktivnosti nabavke sa Agencijom za javnu nabavku i Odborom za regulisanje javne nabavke,
• Izrada godišnjeg predloga plana, na osnovu zahteva organizacionih jedinica,
• Nadgledanje upisa i administriranje dosjea javne nabavke u knjigu registra od pokretanja do sklapanja ugovora, kao i njihovo unošenje u elektronsku bazu podataka,
• Oèuvanje konfidencialnosti o svakoj informaciji za ekonomske operatore,
• Koordinacija aktivnosti sa Divizijom za tehnièke usluge,
• Obavljanje drugih poslova iz delokruga Divizije.

Kvalifikacija i iskustvo:


o Univerzitetska diploma:
o Licenciranje u oblasti nabavke, shodno èlana 25. zakona javne nabavke;
o Struèno iskustvo , najmanje 2 godine u oblasti javne nabavke.

Veštine:


- Odluènu veštinu pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima;
- Veštinu za brzo odvijanje aktivnosti nabavke;
- Sposobnost za rad na osnovu neutralne i nepristrasne politike;
- Visok lièni i profesionalni integritet;
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru;
- Poznavanje engleskog jezika je prednost.OPŠTE INIFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake moguænosti za zapošljavanje i podržava zahteve pripadnika neveæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja za sve zajednice Kosova, primenjena je u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine. Izabrani kandidati u užoj listi podležu testiranju i intervjuu.Kontaktiraæe se samo sa kandidatima izabranim u užoj listi.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti na web-stranici Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može podiæi na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (Ul. "Majke Tereze ", b.b.). Službeni formular za konkurisanje treba da se dostavi zajedno sa dokazima o školskoj spremi, specijalizaciji , kursevima, radnim iskustvom i dve preporuke. Upotreba pogrešnog i nekompletiranog formulara sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.

Zahtev se može dostaviti na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul. „Majke Tereze b.b) ili poštom kao i u Kancelariji personala br. .N -217, II. sprat.


Za dodatne informacije možete da kontaktirate na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 23.03.2012. do 06.04.2012. godine do 16:00. èasova .