Radna mesta

Za popunjavanje sledeæih pozicija

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova ( Zakon br. 03/L - 149) Pravilnika 02/2010 o proceduri regrutacije civilnih službenika i na osnovu statusnih pravila za civilne službenike Administracije Skupštine Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:


K O N K U R S

Za popunjavanje sledeæih pozicija:

Pozicija: Koordinator/lektor jedinice
Stepen: C - 8
Broj pozicija: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, sa probnim radom od 12
meseci
Nadzornik: Rukovodilac Divizije za plenarna i proceduralna
pitanja


Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, koordinator jedince je odgovoran za:

• koordinaciju rada službenika Jedinice za transkript i lekturu,
• lekturu i izradu konsolidovanog teksta transkripta sa sednice Predsedništva Skupštine i plenarne sednice,
• lekturu zapisnika sa sednice Predsedništva i plenarne sednice,
• lekturu dnevnog reda sa plenarne sednice i sednice Predsedništva,
• lekturu drugih materijala, na zahtev nadzornika za potrebe Divizije.
• obavljanje i drugih poslova iz delokruga Divizije.

Kvalifikacije i iskustvo:

- Fakultetska diploma iz oblasti albanskog jezika i književnosti,
- Struèno iskustvo, najmanje 3 godine u prevodu zakonodavstva u državnim institucijama.
Veštine:
- veštinu pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti za prevod raznih dokumenata,
- Sposobnost za prevod dokumenata, na profesionalan, jasan i koncizan naèin,
- Sposobnost za rad na osnovu neutralnih i nepristrasnih politika,
- Dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima ,
- Odlièno poznavanje albanskog i srpskog jezika.

 

Pozicija Prevodilac - lektor albanski - srpski i obratno
Stepen: C - 8
Broj pozicija: 2 (dva)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, sa probnim radom od 12
meseci
Nadzornik: Rukovodilac Divizije za standardizaciju i pravno usaglašavanje, pravne savete, istraživanje i biblioteku.

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, prevodilac - lektor na albanskom - srpskom jeziku je odgovoran za:

• identifikaciju jezièkih neusaglašenosti i njihovo ukljuèivanje u konaèni izveštaj o jezièkoj standardizaciji teksta na srpskom jeziku sa tekstom na albanskom jeziku predloženog Nacrta zakona za razmatranje i usvajanje u Skupštini.
• izradu preliminarnog izveštaja u vezi jezièkih i gramatièkih neusaglašenosti, formulisanog kao sugestije i uputstva za dalje prosleðivanje parlamentarnim komisijama.
• usaglašavanje konaènog teksta zakona, uz formalno - pravnu i jezièku standardizaciju, preduzima sve postupke za inkorporisanje svih amandmana ,koji se usvajaju na plenarnoj sednici i obezbeðuje/kontroliše da zakon na srpskom jeziku bude istovetan sa tekstom na albanskom jeziku.
• lekturu i korekturu teksta zakona usvojenog u Skupštini.
• Obavljanje i drugih poslova iz delokruga Divizije.

Kvalifikacije i iskustvo:

- Fakultetska diploma iz oblasti jezika i književnosti, pravni fakultet.
- Struèno iskustvo, najmanje 3 godine u prevodu zakonodavstva u državnim institucijama.

Veštine:


- veštinu pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti za prevod raznih dokumenata,
- sposobnost za prevod dokumenata, na profesionalan, jasan i koncizan naèin,
- sposobnost za rad na osnovu neutralnih i nepristrasnih politika,
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima,
- odluèno poznavanje albanskog i srpskog jezika.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake moguænosti za zapošljavanje i podržava zahteve manjinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja za sve zajednice Kosova primenjuje se u kadrovskoj strukturi Aadministracije Skupštine. Izabrani kandidati u užoj listi podležu testiranju i intervjuu. Kontaktiraæe se kandidati izabrani u užoj listi.


PROCEDUDRA PRIJAVLJIVANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti na web stranici Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može podiæi na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (Ul.Majke Tereze, bb). Službeni formular za konkurisanje treba da se dostavi zajedno sa dokazima o školskoj spremi, specijalizaciji, kursevima, radnim iskustvom i dve preporuke. Upotreba pogrešnog i nekompletiranog formulara sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.

Zahtev se može dostaviti na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova (Ul. Majke Tereze, bb) ili poštom, kao i u Kancelariji personala br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete kontaktirati na telefone: 038 200-10490 i 038 200 10493,

Rok za konkurisanje je od 07. 03. 2012. do 21. 03. 2012.godine u 16:00 èasova.