Radna mesta

Konkurs za popunjavanje radnog mesta

Dokument Aplikacije

Položaj: Zvaniènik za profesionalnu podršku Komisije za unutrašnje poslove i
bezbednosti nadgledanje Bezbednosne snage Kosova

Broj izvršioca: 1 (jedan) Rezervisano za pripadnike neveæinskih zajednica

Plata bruto: 650 € meseèno

Trajanje: dvanaest (12) meseci

Obaveze i odgovornosti:

• Zvaniènik æe biti potpuno u službi Komisije i sprovodi njegove obaveze preko predsedavanja Komisije.
• Zvaniènik koristi razna istraživanja i analitièke tehnike za pripremanje uputstava i politika za komisije, bazirajuæi se na potrebe komisija i plan rada.
• Kao deo rada, zvaniènik æe pratiti susrete Komisije. On snosi odgovornost za pripremanje sednice za kljuèna pitanja koja su pokrenuta tokom susreta, po potrebi.
• Zvaniènik, takoðe, pomaže u prikupljanju informacija od komisija, nacrta pitanja za èlanove i pomaže u pripremanju konaènog izveštaja za Komisiju. Zvaniènik ocenjuje kvalitet informacija i zakonskog okvira, analizira složene politièke i društvene situacije, sažima istraživanja u jednu jasnu informaciju, kao i identifikuje i ocenjuje moguæi tok delovanja.
• Zvaniènik treba da istražuje razvoje na lokalnom i regionalnom nivou, u oblasti bezbednosnih politika i održava vezu sa znaèajnim lokalnim i meðunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama.

Tražene kvalifikacije:

• Univerzitetska diploma - master iz oblasti prava, javne administracije, politièkih nauka ili meðunarodnih odnosa;
• Najmanje 3 godina radnog iskustva na pravnim pitanjima ili u oblasti politika;
• Treba da ima analitièkih sposobnosti, kao i iskustvo u izradi izveštaja, predstavljajuæi otkrivanja i preporuke;
• Dobro poznavanje procesa, politika i zakonodavstva, kao i suštinska znanja o sredini skupštine.

Druge sposobnosti:

• Sposobnost da piše i razgovara na poverljiv naèin i da na jasan i sažet naèin predstavlja složena pitanja;

• Odliène sposobnosti èitanja i pisanja na engleskom jeziku, su preduslov;

• Sposobnost u iznošenju ideja za poboljšanje politika i praksi i za iznalaženje rešenja problema;

• Da ispoljava sposobnost za takt i diplomatiju, da dokaže da može izvršiti zdrave ocene i da poštuje nivo poverljivosti;

• Sposobnost na upotrebi kompjutera, ukljuèujuæi i program Microsoft Office;

• Odliène organizacione i administrativne sposobnosti, kao i sposobnost za obavljanje poslova u odreðenom roku.


Skupština Kosova pruža moguænost svima i ohrabruje aplikante svih etnièkih grupa i oba polova.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja rado prihvata zahteve pripadnika neveæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, primenjena je u strukturi kadorva Administracije Skupštine. Ove pozicije financira Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces DCAF)
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati.
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavi uz CV , dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i nekompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem - smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, e-mailom: vacancy@assembly-kosova.org, faxom: +381 (0) 38 211-183, kao i u Kancelariji osoblja br. N -217, II sprat.
Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493 i +377 (0) 44 147-264.
Rok za konkurisanje je od 06. septembra 2011. godine do 20 septembra 2011. godine, do 16:00 èasova.