Radna mesta

Za popunjavanje položaja

Dokument Aplikacije

Bazirajući se na Zakon o civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149) i u skladu sa  Statusnim  pravilima za  civilne službenike Administracije Skupštine Kosova, administracija Skupštine objavljuje

KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

Pozicija:           Viši zvaničnik za bilateralne odnose
Ref:                ZPMN/01-11
Koeficijent:       B/C-8.5
Broj izvršioca:   1 (jedan)
Angažovanje:    stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:          Rukovodilac Kancelarije za protokol i meðunarodne odnose.

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Rukovodioca Kancelarije za protokol i meðunarodne odnose,  viši zvaničnik za bilateralne odnose je odgovoran za:

 • realizaciju i unapreðenje bilateralnih odnosa Skupštine Kosova i pružanje usluga, prema kvalitetnim standardima i pravovremeno za Predsednika i za članove Predsedništva Skupštine,
 • praćenje u kontinuitetu bilateralnih odnosa izmeðu Skupštine Kosova i parlamenata drugih zemalja,
 • pripremu bazičnih materijala za posete Predsednika Skupštine u okviru bilateralnih odnosa izmeðu Skupštine Kosova i parlamenata drugih zemalja,
 • saradnju sa stalnim parlamentarnim komisijama Skupštine u pružanju pomoći poslanicima, tokom učešća  u raznim bilateralnim aktivnostima,
 • saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i ambasadama Republike Kosova za  uspešnu realizaciju bilateralnih aktivnosti,
 • praćenje bilateralnih poseta koje strani parlamentarci vrše na Kosovu, u okviru bilateralnih odnosa, i stara se o svim pogledima njihovog uspešnog realizovanja,
 • izradu i za arhiviranje odgovarajućih informacija za posete na Kosovu stranih parlamentaraca u okviru bilateralnih odnosa,
 • praćenje političke aktivnosti i razvojima parlamenata drugih zemalja,
 • saradnju sa odgovornim za Protokol za realizaciju protokolarnog i ceremonijalnog pogleda  svih bilateralnih aktivnosti,
 • blagovremeno obaveštavanje o bilateralnim aktivnostima koji će se organizovati, za tačno vreme boravka, za lica koji će putovati, za vrstu dijete, za subjekat koji pokrije troškove,
 • osiguranje materijala za susrete predsednika Skupštine, u okviru bilateralnih odnosa, koji treba pripremiti blagovremeno i kvalitetno (najmanje tri dana prije aktivnosti),
 • obavljanje drugih zadataka u vezi delokruga rada kancelarije, koji proizilaze tokom radnog procesa i aktivnosti.

Kvalifikacija i iskustvo:

 • diploma pravnog fakulteta – pravnik, javna administracija, master ili specijalizacija meðunarodnih odnosa.
 • stručno iskustvo, najmanje tri godine u meðunarodnim odnosima i diplomatiji,
 • radno iskustvo u administrativnim poslovima i poznavanje rada Skupštine  kao i parlamentarnih procedura.

Veštine:

 • odlične veštine komuniciranja u pisanoj i verbalnoj formi na zvaničnim jezicima,
 • sposobnosti za izradu službene dokumentacije, na logičan, jasan i koncizan način,
 • dobre lične i stručne osobine,
 • sposobnosti da se suočava i da organizuje rad, da bude u stanju da naðe rešenja i da radi sa produženim radnom vremenom.
 • Odlično lično odevanje,
 • sposobnosti da radi na  potpuno neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuteru,
 • Obavezno je poznavanje engleskog jezika.

Pozicija:              Viši zvaničnik za konzularne odnose
Ref:                      ZPMN/02-11
Koeficijent:         B/C-8.5
Broj izvršioca:    1 (jedan)
Angažovanje:     stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:            Rukovodilac kancelarije za protokol i meðunarodne odnose


Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Kancelarije za protokol i meðunarodne odnose – viši zvaničnik za konzularne odnose je odgovoran za:

 • pružanje doprinosa za realizaciju i unapreðenje bilateralnih odnosa Skupštine Kosova,
 • pružanje konzularnih usluga, na kvalitetan i blagovremen način, u cilju ostvarivanja raznih aktivnosti u okviru bilateralnih odnosa,
 • opremanje sa diplomatskim pasošima  poslanike Skupštine Kosova,
 • opremanje sa diplomatskim pasošima  Predsednika Skupštine,   odgovornog predstavnika kabineta Predsednika Skupštine, glasnogovornika Skupštine, savetnicima Predsednika Skupštine, sekretara Skupštine,
 • opremanje sa vizama poslanika, Skupštine Kosova, članovima Predsedništva, sekretara Skupštine, i osoblje administracije Skupštine, koje je uključeno u aktivnosti,
 • obavljanje i drugih zadataka u vezi delokruga rada kancelarije, koji proizilaze tokom procesa rada i aktivnosti.

Kvalifikacija i iskustvo:

 • diploma fakulteta iz oblasti prava – pravnik, javna administracija, master ili specijalizacija meðunarodnih odnosa,
 • stručno iskustvo, najmanje tri godine u meðunarodnim odnosima i diplomatiji,
 • iskustvo na administrativnim poslovima i poznavanje rada Skupštine kao i parlamentarnih procedura.

Veštine:

 • odlične veštine komuniciranja u pisanoj i verbalnoj formi na zvaničnim jezicima,
 • sposobnosti za izradu službene  dokumentacije, na logičan, jasan i koncizan način,
 • dobre lične i stručne osobine  za realizaciju zadataka i kooperaciju sa kolegama kao i nadzornikom,
 • sposobnosti da se suočava i da organizuje rad, da je u stanju da naðe repenja i da radi sa produženom radnom vremenom,
 • lični izgled i odlično odevanje,
 • sposobnosti da radi na potpuno neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama,
 • Dobro poznavanje rada na kompjuteru,
 • Obavezno je poznavanje engleskog jezika.

Pozicija:            Administrativni zvaničnik
Ref:                    ZMMP/01-11
Koeficijent:       E - 6
Broj izvršioca:  1 (jedan)
Angažman:        Na odreðeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12.meseci
Nadzorni:            Rukovodilac kancelarije za medije i odnose s javnošću

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Kancelarije, administrativni zvaničnik je odgovoran da:

 • Dostavlja medijima najavljivanja za očekivane dogaðaje u Skupštini, kao i izraðenih informacija od radnika Kancelarije,
 • Vrši fotografisanje o dogaðajima u Skupštini ili o dogaðajima koji se povezuju delokrugom Skupštine.
 • Prevodi na engleskom jeziku izraðene materijale  Kancelarije za medije i odnose s javnošću, koje se objavlju u web –stranicu Skupštine kao i materijale pripremljene za časopis „Skupština“ .
 • Stara se za opremanje radnika Kancelarije sa tehničkim radnim materijalom.

Kvalifikacija i iskustvo:

 • diploma  fakulteta iz oblasti prava, političkih nauka ili javne administracije,
 • stručno iskustvo, najmanje dve godine na pisanom ili elektronskom novinarstvu,
 • dobra saznanja u vezi administrativnih procedura i sekretarijata kancelarije.

Veštine:

 • odlične veštine komuniciranja u pisanoj i usmenoj formi na zvaničnim jezicima,
 • dobro poznavanje rada na kompjuteru,
 • sposobnosti za izradu informacija, obaveštenja, poziva, dopisa i ostale korespondencije,
 • sposobnosti za rad na  sasvim neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama,
 • visok lični i stručni integritet,
 • veoma dobro poznavanje engleskog jezika u pisanoj i verbalnoj formi.

Položaj:                Prevodilac sa albanskog  na srpski jezik i obratno
Ref:                       ZSHGJ/01-11
Broj izvršioca:    2 (dva)
Angažovanje:      stalno, probni rad od 12 meseci
Stepen:                D – 7
Nadzorni:            Rukovodilac Kancelarije jezičkih službi

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Kancelarije jezičkih službi, prevodilac je odgovoran za:

 • pismeni prevod sa albanskog na srpski jezik i  obratno svih materijala Skupštine i njenih organa,
 • simultani i konsekutivni prevod sa albanskog na srpski jezik i obratno na plenarnim sednicama Skupštine, na sednicama Predsedništva,  na sednicama skupštinskih komisija i javnih debatama;
 • prevod dopisa, javnih zahteva i podnesaka koji se  upućuju Predsedništvu i skupštinskim komisijama Skupštine za  potrebe Predsedništva  i odgovarajućih komisija,
 • simultani i konsekutivni prevod (albanski – srpski – albanski) na konferencijama, susretima i  drugim radnim grupama, kao i  pružanje pomoći u jezičkom formulisanju govora na oba jezika (albanski i srpski),
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada Kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo

 • fakultetska diploma iz oblasti albanskog jezika i književnosti,
 • profesionalno iskustvo od najmanje tri godine na prevoðenju zakonodavstva u institucijama

Veštine:

 • sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na službenim jezicima, uključujući  odlične sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata,
 • sposobnosti za prevoðenje dokumenata,  profesionalno, jasno i precizno,
 • organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za  rad u multietničkoj sredini,
 • sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

Položaj:               Prevodilac sa albanskog  na engleski jezik i obratno
Ref:                       ZSHGJ/02-11
Stepen:                D – 7
Broj izvršioca:    1 (jedan)
Angažovanje:     stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:             Rukovodilac Kancelarije jezičkih službi

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Kancelarije jezičkih službi, prevodilac je odgovoran za:

 • pismeni prevod sa albanskog na engleski jezik i  obratno svih materijala Skupštine i njenih organa,
 • simultani i konsekutivni prevod sa albanskog na engleski jezik i obratno na plenarnim sednicama Skupštine, na sednicama Predsedništva,  na sednicama skupštinskih komisija i javnih debatama;
 • prevod dopisa, javnih zahteva i podnesaka koji se  upućuju Predsedništvu i skupštinskim komisijama Skupštine za  potrebe Predsedništva  i odgovarajućih komisija,
 • simultani i konsekutivni prevod (albanski – engleski – albanski) na konferencijama, susretima i  drugim radnim grupama, kao i  pružanje pomoći u jezičkom formulisanju govora na oba jezika (albanski i engleski),
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada Kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo

 • fakultetska diploma iz oblasti engleskog jezika,
 • profesionalno iskustvo od najmanje tri godine na prevoðenju zakonodavstva u institucijama

Veštine:

 • sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na službenim jezicima, uključujući  odlične sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata,
 • sposobnosti za prevoðenje dokumenata,  profesionalno, jasno i precizno,
 • organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za  rad u multietničkoj sredini,
 • sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

Položaj:                Lektor za  albanski  jezik
Ref:                       ZSHGJ/03-11
Stepen:                 D – 7
Broj izvršioca:    1 (jedan)
Angažovanje:     stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:             Rukovodilac Kancelarije jezičkih službi

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Kancelarije jezičkih službi, lektor  je odgovoran za:

 • lekturu zakonskih tekstova i drugih akata Skupštine na albanskom jeziku,
 • lekturu amandmana, javnih zahteva i drugih podnesaka za  Skupštinu i njene organe,
 • lekturu prevedenih tekstova sa  srpskog, engleskog i turskog jezika na albanski jezik,
 • lekturu prečišćenih zakonskih tekstova na albanskom jeziku, koje usvaja Skupština,
 • sintaksnu strukturu i jezički nivo zakonskih tekstova i amandmana, koje usvaja Skupština na albanskom jeziku
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada Kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo

 • fakultetska diploma iz oblasti albanskog jezika i književnosti,
 • profesionalno iskustvo od najmanje tri godine na poslovima lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama

Veštine:

 • sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na službenim jezicima, uključujući  odlične sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata,
 • odlučne pravopisne i sintaksne sposobnosti albanskog jezika,
 • organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za  rad u multietničkoj sredini,
 • sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
 • sposobnosti za prevoðenje dokumenata,  profesionalno, jasno i precizno,
 • dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.

Položaj:               Zvaničnik imovine
Ref:                       DBP/01-11
Stepen:                D – 7
Broj izvršioca:    1 (jedan)
Angažovanje:     stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:             Rukovodilac Divizije za budžet i isplate

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, zvaničnik imovine je odgovoran za:

 • registraciju, praćenje i održavanje registra sa svim informacijama, koja se traže za imovinu Skupštine,
 • efektivno menadžiranje imovine koju kontroliše Skupština, bazirajući se na finansijske i zakonske instrukcije, prilikom  registracije i  poslova u kontinuitetu,
 • poboljšanje troškova, koji menjaju imovinu i  produžuju/skraćuju rok upotrebe,
 • ažuriranje registara imovine i knjigovodstvenih registara,
 • izradu godišnjih izveštaja i izveštaja prema potrebi o imovini Skupštine,
 • usaglašavanje podataka preko SIMFK sistema i  njegovih podataka i komisije za popis, najmanje jednom godišnje,
 • izradu izveštaja o stanju imovine,
 • tesnu saradnju sa zvaničnikom  logistike,
 • obavljanje i drugih poslova u vezi sa delokrugom rada Divizije.

Kvalifikacija i iskustvo

 • fakultetska diploma iz oblasti  ekonomije ili pravnik – ekonomista/pravnik/master ekonomije,
 • profesionalno iskustvo u oblasti ekonomije i finansija i sličnim oblastima u državnoj administraciji,  najmanje 2 godine, uz visoki nivo odgovornosti,
 • iskustvo na finansijskim poslovima i budžetskim procedurama.

Veštine:

 • odlične sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na službenim jezicima, uključujući  odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata,
 • sposobnost  za izradu budžetskih i finansijskih dokumenata, jasno, logično i precizno,
 • odlične sposobnosti za  diskusiju i komunikaciju,
 • odlučne pravopisne i sintaksne sposobnosti albanskog jezika,
 • sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima,
 • poznavanje engleskog jezika ima prednost.

Položaj:                Zvaničnik za javnu nabavku
Ref:                       DP/01-11
Stepen:                 D – 7
Broj izvršioca:    1 (jedan)
Angažovanje:      stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:              Rukovodilac Divizije za javnu nabavku

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, zvaničnik za javnu nabavku je odgovoran za:

 • izradu naloga potražnje za robu, za rad i potrebne usluge,
 • pripremanje  kratke liste snabdevanja, poziva za tenderisanje,
 • administriranje tendera za standardne i nestandardne artikle,
 • pripremanje otvaranja javnih tendera i odgovarajućih izveštaja,
 • ocenjivanje, za primljene ponude i za  kotizaciju,
 • praćenje dosijea do isplate,
 • registraciju relevantne dokumentacije,
 • komunikacije sa prodavcem i krajnim korisnikom i pripremanje modela standardnih obrazaca,
 • istraživanje tržišta u cilju izrade liste potencijalnih dobavljača za svu vrstu opreme za potrebe Skupštine i njenih organa,
 • obavljanje i drugih poslova u vezi sa delokrugom rada Divizije.

Kvalifikacija i iskustvo

 • četvoro godišnja fakultetska diploma/master u oblasti ekonomije, inženjerije i prava,
 • licenciranje  u oblasti javne nabavke predstavlja prednost,
 • profesionalnu iskustvo, najmanje tri godine, u oblasti javne nabavke.

Veštine:

 • odlične sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na službenim jezicima,
 • sposobnost  za brzo odvijanje aktivnosti javne nabavke,
 • sposobnost da radi na  politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
 • visoki lični i profesionalni integritet,
 • dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima,
 • poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.

Titula:                  Visoki zakonski zvaničnik
Ref:                      DSL/01-11
Stepen:                C – 8
Broj položaja:    1 (jedan)
Angažovanje:    stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni  :           Rukovodilac Divizije za standardizaciju i zakonsko   usaglašavanje, pravno savetovanje, istraživanje i biblioteku

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, visoki zakonski zvaničnik je  odgovoran za:

 • preispitivanje i formalno – pravno analiziranje podnetog nacrta zakona;
 • izradu preliminarnog izveštaja u vezi sa  pravnom standardizacijom sa  aspekta pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona, koji se predlažu za usvajanje i razmatranje u Skupštini;
 • identifikaciju  jezičkih neusaglašenosti i za  njihovo  ugraðivanje u preliminarni izveštaj u vezi sa  jezičkom standardizacijom teksta na albanskom jeziku nacrta zakona predloženog za razmatranje i usvajanje u Skupštini;
 • usaglašavanje finalnog teksta zakona, uz izvršenje formalno – pravne i jezičke standardizacije,  preduzima sve radnje za  obuhvatanje svih amandmana, koji se usvajaju na plenarnoj sednici,  kao i  osigurava/vrši kontrolu kako bi  tekst zakona  bio  formatizovan na sva tri jezika;
 • pružanje  podrške u izradi zakonodavstva i izradi amandmana i preporuka iznetih u  preliminarnom izveštaju;
 • saradnju i  tesnu koordinaciju sa prevodiocima albanski – srpski – engleski i za njihove aktivnosti za  pravnu i jezičku standardizaciju predloženog zakonodavstva;
 • obavljanje i drugih obaveza u vezi sa delokrugom rada Kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo

 • fakultetska diploma – u blasti prava - pravnik/master prava;
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na zakonodavnim poslovima u institucijama  visokog nivoa i odgovornosti, uključujući pružanje  pomoći i pravnih saveta;
 • iskustvo na pravnim poslovima i parlamentarnim procedurama.

Veštine:

 • izvanredne veštine pismenog i  usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima,  uključujući odlične sposobnosti izrade potrebnih dokumenata,
 • sposobnosti za izradu zakonskih dokumenata, logički, jasno i precizno;
 • odlične sposobnosti za diskusiju i komunikaciju,
 • sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima,
 • poznavanje engleskog i drugih jezika ima prednost.

Pozicija:                     Zvaničnik za istražne i zakonodavne usluge
Ref:                             DSL/02-11
Koeficijent:                D-7
Broj izvršioca:          2 (dva)
Angažovanje:             stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:                   Koordinator jedinice za istražen, zakonodavne usluge i
biblioteku

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom koordinatora Jedinice za istražne, zakonodavne usluge i biblioteku, zvaničnik za istražne i zakonodavne usluge je odgovoran za:

 • pružanje istražne i zakonodavne usluge iz stručne literature društvenih i prirodnih nauka, prakse stranih zemalja,  internet, baza podataka i zvaničnih statistika za sva pitanja, koja se povezuju radom Skupštine i njenih organa.
 • pružanje istražnih zakonodavnih usluga, nakon procene rukovodioca Jedinice u konsultaciju sa direktorom od stručne literature društvenih i prirodnih nauka, prakse stranih zemalja, interneta, bazu podataka i zvaničnih statistika za sva pitanja, koja se povezuju delokrugom rada Departmana za pravna i proceduralna pitanja,
 • izradu saveta, analiza i pružanju stručnih informacija iz raznih oblasti putem izveštavanja, memoranduma  i analizama politike koje se povezuju radom Skupštine i njenih organa,
 • pružanje istražnih zakonodavnih usluga, poštujući načelo profesionalizma, konfidencijaliteta, političke nepristrasnosti,
 • pružanje podrške u stvaranju baze podataka za poslanike Skupštine, prema legislaturi,
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga jedinice.

Kvalifikacija i iskustvo:

 • diploma četvorogodišnjeg fakulteta / master studije u oblasti prava, ekonomije, prirodnih i tehničkih nauka,
 • stručno iskustvo u zakonodavstvo iz oblasti državne administracije, najmanje 3 godine, sa nivou visoke odgovornosti, uključujući i pripremu zakonodavnih istraživanja, kao i davanje pravnih saveta,
 • iskustvo na pravnim poslovima i parlamentarnim procedurama.

Veštine:

 • odlične veštine komuniciranja u pismenoj i verbalnoj formi na  zvaničnim jezicima, uključujući i odlične sposobnosti u izradi različite dokumentacije,
 • sposobnosti za izradu pravne dokumentacije, na logičan, jasan i koncizan način,
 • odlične veštine za diskusije i komunikacije,
 • sposobnosti za rad na  potpuno neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuteru,
 • prednosti ima poznavanje engleskog  jezika .

Pozicija:                   Operator/daktilograf i transkripto
Ref:                           DPP/01-11
Koeficijent:              F-5
Broj izvršioca:         2 (dva)
Angažovanje:         stalno, probni rad od 12 meseci
Nadzorni:                 Rukovodilac divizije za plenarna i proceduralna pitanja.

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom koordinatora jedinice, operator / daktilograf je odgovoran za:

 • transkript na albanskom i srpskom jeziku plenarne sednice Skupštine,
 • transkript na albanskom i srpskom jeziku sednice Predsedništva Skupštine,
 • transkript na alabanskom i srpskom jeziku javnih rasprava,
 • obavljanje i drugih poslova u vezi delokruga rada divizije.

Kvalifikacija i iskustvo:

 • diploma srednje škole,
 • radno iskustvo u institucijama,
 • dobre veštine za timski rad,
 • poznavanje službenih jezika u Skupštini.

 

Veštine:

 • veštine u komuniciranju u pisanoj i verbalnoj formi na zvaničnim jezicima,
 • sposobnosti za kucanje dokumentacije,na stručan način,
 • sposobnosti za rad na potpuno neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama,
 • dobro poznavanje rada na kompjuteru,
 • odlično poznavanje srpskog jezika.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.
Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.
Kontaktiraće se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti  sa internet  stranice Skupštine                               ( htpp://www.assembly-kosova.org)  ili  na recepciji zgrade Skupštine Repbulike Kosova u Prištini  (Ul. „Nena Tereze, b.b) . Zvanični formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dvema  preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletnog  formulara sa zahtevanim podacima, kao i sa podacima koji su dati sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Zahtev se može  predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova  (Ul. „Nena Tereze, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji  personala br. N-217 ,drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i  038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od. 12.05.2011 do 26.05.2011 do 16,00 časova