Radna mesta

Direktor Administracije, (AK/01/09)

Dokument Aplikacije

Na osnovu Administrativne naredbe 2007/2, o sprovodjenju Uredbe 2001/36 o Civilnoj službi Kosova, i u skladu sa Statusnim pravilima o civilnim službenicima Administracije Skupštine, u okviru regrutacije osoblja, Administracija Skupštine objavljuje

                           K O N K U R S

Za popunjavanje radnog mesta:

1. Direktor Administracije, (AK/01/09)

• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
• Stepen: A / 10

Zadaci i odgovornosti:

Direktor Administracije upravlja Departmanom Administracije Skupštine u skladu sa načelima utvrðenim zakonom, pravilnicima i drugim unutrašnjim aktima. Direktor Administracije:
• Stara se o funkcionisanju Administracije Skupštine;
• Nadgleda i koordinira rad Kancelarije osoblja, Divizije za budžet i isplate, Divizije informativne tehnologije i komunikacija, Divizije tehničkih službi i Odeljenja jezičkih službi;
• Obavlja i druge poslove iz delokruga Departmana Administracije;
• Direktor Administracije neposredno odgovara Sekretaru Skupštine.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:

Da ima završen fakultet, smer: pravni, javna administracija, na jednom od priznatih univerziteta.

Iskustvo:

Da ima 5 (pet) godina profesionalnog iskustva u upravljanju i rukovoðenju u civilnoj službi.

Jezičke sposobnosti:

Tečno poznavanje albanskog i srpskog jezika, uz dobre sposobnosti sastavljanja teksta. Poznavanje engleskog ili nekog od drugih službenih jezika, koji se upotrebljavaju u institucijama EU-a, je poželjno.

Druge sposobnosti:

• Traži se da ima upravljačkih i organizacionih sposobnosti, da je otvoren, da je kreativan i u stanju da iznalazi rešenja.
• Dobre meðu personalne i sposobnosti za koordinirani rad, kroz efikasan i skladan odnos sa osobljem, kolegama i nadzornim.
• Saznanja o radu Skupštine, da je sposobna/na da se suočava s radom i organizuje rad, da je u stanju da radi po promenljivim radnim rasporedom.
• Sposobnost u rukovanju kompjuterom: Word, Excel i dr.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava i zahteve pripadnika ne većinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine.
Odabrani kandidati sa uže liste biće podvrgnuti testiranju i intervjuisanju.
Kontaktiraće se samo kandidati odabrani u užoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org) ili uzeti na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (Ul. „Nëna Terezë, b.b). Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se preda uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, o specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, o radnom iskustvu i uz dve preporuke. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Zahtev se može predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul. „Nëna Terezë, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja br. N-217, drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 30 septembra, do 14 oktobra 2009. godine, do 16:00 časova.