Radna mesta

Za imenovanje 1 (jednog) èlana Nezavisnog nadzornog odbora Kosova

Dokument Aplikacije

Predsedništvo Skupštine Republike Kosova objavljuje

                         KONKURS

Za imenovanje 1 (jednog) člana Nezavisnog nadzornog odbora Kosova, sa punim radnim vremenom.
Aplikanti moraju biti stalni stanovnici Republike Kosova ili da čekaju na zahtev za civilnu registraciju.

Funkcije Odbora

Glavne funkcije Odbora su utvrðene članom 10. Uredbe br. 2008/12, i to:

• Razmatranje i utvrðivanje žalbi protiv rešenja poslodavnih službenika Civilne službe.
• Utvrðivanje, da li su imenovanja civilnih službenika na nivou rukovodioca departmana izvršena u skladu sa rukovodećim principima Civilne službe utvrðene Aneksom br. 2.1 ove uredbe.
• Podnošenje godišnje procene o usaglašenosti postupaka poslodavnih službenika sa rukovodećim principima, i
• Podnošenje godišnjeg izveštaja Skupštini Republike Kosova.

Odgovornosti

• U zavisnosti od unutrašnje podele obaveza, proporcionalno, sa svim članovima NNOK, od člana se očekuje da ispunjava radne obaveze koje proizilaze iz gorenavedenih ovlašćenja i funkcija.
• Èlanovi NNOK će zajednički upravljati i nadgledati rad Sekretarijata Odbora. Oni mogu obaviti i druge zadatke u vezi sa njihovim glavnim funkcijama, kao što je i doprinos za komunikaciju shodno rukovodećim principima Civilne Službe.

Plata

• Mesečna plata za članove NNOK je na nivou plate sudija Vrhovnog suda Kosova.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje


• Aplikanti treba da raspolažu univerzitetskom diplomom iz oblasti prava, javne administracije, menadžiranja, ekonomije i dr.
• Saznanje o ljudskim izvorima je suštinsko.
• Aplikanti treba da raspolažu profesionalnim kvalifikacijama – saznanjima o zakonima na Kosovu.

Iskustvo

• Treba da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u Civilnoj Službi Kosova, na menadžiranju visokog nivoa ili na pravnim/sudskim poslovima.

Jezička sposobnost

• Aplikanti treba da raspolažu dobrim sposobnostima usmenog i pismenog komuniciranja, najmanje na jednom od zvaničnih jezika na Kosovu. Poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.

Druge sposobnosti

• Da raspolažu ličnim integritetom i angažmanom, prema principima zasluge, nediskriminacije i sveobuhvatnosti.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://ww.assembly-kosova.org) ili se može dobiti na recepciji u zgradi Skupštine, u Prištini (ul.“Nëna Terezë“, bb). Zvanični obrazac konkurisanja se mora dostaviti uz dokaze o školskoj kvalifikaciji, specializaciji, pohaðenim kursevima, o radnom iskustvu . Korišćenje pogrešnog ili obrasca sa nekompletiranim traženim podacima i podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Zahtev se može predati na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (ul.“Nëna Terezë“, bb), poštom ili u kancelariji osoblja br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na: 038 200 10490 i 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 26 septembar, do 16 oktobar 2009. godine, do 16:00 časova.