Radna mesta

Jedan zvaniènik za profesionalnu podršku Komisije za bezbednost

Dokument Aplikacije

Na osnovu odluke Predsedništva Skupštine Kosova od 25.maja 2006, godine , Administracija Skupštine u saradnju sa DICAF-om i OEBS –om objavljuje sledeći

                        K O N K U R S

Za popunu slobodnog radnog mesta:

Jedan zvaničnik za profesionalnu podršku Komisije za bezbednost

Vreme trajanja ugovora: 1 (jedna) godina uz mogućnost produžetka ugovora na još jednu godinu.

Zvaničnik će obavljati poslove vezane za rad Komisije za bezbednost . Kadnidat treba da bude kvalifikovan i da poseduje dobro poznavanje pitanja bezbedonosne politike, da ima sposobnost samostalnog i nepristrasnog istraživanja, čime će doprineti poboljšanju rada Komisije u zakonodavnoj i nadzornoj sferi.
• Troškovi transporta biće pokriveni

Osnovni zadaci i odgovornosti:

• Zvaničnik podržava rad Komisije i sprovodi njene zadatke u koordinaciji sa predsednikom Komisije;
• Zvaničnik nije politički imenovan, već politički neutralno i nepristrasno profesionalno osoblje administracije;
• Zvaničnik treba da vrši istraživačke i analitičke radnje u cilju pripreme kratkih informacija prema potrebi i planu rada Komisije. Zvaničnik je dužan da prisustvuje sastancima i javnim raspravama i da po potrebi priprema sadržaje osnovnih pitanja koja se razmatraju;
• Zvaničnik treba da učestvuje na kursevima i treninzima i relevantnim susretima u inostranstvu, svaki u trajanju do 8 dana;
• Zvaničnik, takoðe, pomaže na obezbeðivanju informacija za Komisiju, priprema potrebne materijale za članove Komisije i učestvuje na izradi finalnih izveštaja za Komisiju;
• Zvaničnik procenjuje kvalitet informacija, analizira kompleksne političke i socijalne situacije, vrši jasno sažimanje istraživanja i identifikuje i vrši procenu potrebnih radnji
• Zvaničnik prati lokalni i regionalni razvoj u sferi bezbednosne politike i održava veze sa relevantnim nacionalnim i meðunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Potrebne kvalifikacije:

• Maternji jezik kandidata treba biti srpski i da poseduje sposobnost jasnog i konciznog pisanja i govora na engleskom jeziku, na nivou potrebnom za rad;
• Univerzitetska diploma prava, javne administracije, političkih nauka ili sličnih sfera i nivoa;
• Profesionalno ili akademsko iskustvo na pitanjima bezbednosne politike, ili u instraživanjima pitanja bezbednosne politike je poželjno;
• Posedovanje analitičkih sposobnosti na izradi izveštaja i preporuka koje sadrže podatke iz datih istraživanja;
• Dobro poznavanje politike i zakonodavnih procesa i poznavanje i shvatanje prilika u Skupštini Kosova je suštinsko;
• Sposobnost za uspostavljanje mreže profesionalnih kontakata iz oblasti politike bezbednosti, uključujući i kontakte sa meðunarodnim parlamentima;
• Sposobnost demonstriranja i korišćenja odmerenosti i diplomatije, pravog rasuðivanja i poštovanja nivoa konfidencijalnosti – poverljivosti;
• Sposobnost rada u okruženju sa poverljivim informacijama;
• Poznavanje kompjutera, Microsoft Office.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova nudi ravnopravne mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Politika pravednog zapošljavnja svih zajednica na Kosovu je sprovedena u kadrovskoj strukturi u administraciji Skupštine Kosova. Za kandidate sa uže liste obavezno je testiranje i intervjuisanje.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za prijavljivanje može se download-irati sa web-strane Skupštine www.assembly-kosova.org ili podići na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini (ulica Majke Tereze b.b.). Zvanični obrazac treba da se dostavi uz potvrdu o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima i radnom iskustvu, sa dve referencije. Primena pogrešnog i nekompletiranog obrasca sa traženim podacima, kao i sa neblagovremeno dostavljenim podacima, smatraće se nevažećom.

Zahtev se može predati na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini (Ulica Majke Tereze b.b.), poštom, ili u kancelariji osoblja br. N-217, II sprat.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 038 20010494 i 038 200 10493.

Rok konkurisanja je od 19.03.2007 god. do 02.04. 2007. godine, do 17,00 časova.