Radna mesta

Predsedništvo Skupštine Republike Kosova ponovo objavljuje

Dokument Aplikacije

Predsedništvo Skupštine Republike Kosova ponovo objavljuje


KONKURS

Za imenovanje 1 (jednog) člana Nezavisnog  nadzornog odbora Kosova, iz srpske zajednice, sa punim radnim vremenom.
Aplikanti moraju biti stalni stanovnici Republike Kosova ili  da  čekaju na zahtev za  civilnu registraciju.


Funkcije Odbora

Glavne funkcije Odbora su  utvrðene  članom 10. Uredbe br. 2008/12, i to:

 
Razmatranje i utvrðivanje žalbi protiv rešenja poslodavnih službenika Civilne službe.

Utvrðivanje, da li su  imenovanja civilnih službenika na nivou rukovodioca departmana  izvršena u skladu sa rukovodećim principima Civilne službe utvrðene Aneksom br. 2.1 ove uredbe.

Podnošenje godišnje procene o usaglašenosti  postupaka poslodavnih službenika sa rukovodećim principima, i

Podnošenje  godišnjeg izveštaja Skupštini Republike Kosova.


Odgovornosti

 

U zavisnosti od unutrašnje podele obaveza, proporcionalno, sa svim članovima NNOK, od člana se očekuje da  ispunjava radne obaveze koje proizilaze  iz gorenavedenih ovlašćenja i funkcija.

Èlanovi NNOK će zajednički upravljati i  nadgledati rad Sekretarijata Odbora. Oni mogu obaviti i druge zadatke u vezi sa njihovim glavnim funkcijama, kao što je i  doprinos za komunikaciju shodno rukovodećim principima Civilne Službe.

 

Plata

 

Mesečna plata  za članove  NNOK je na nivou plate sudija Vrhovnog suda Kosova.
 

Tražene kvalifikacije:


Obrazovanje

Aplikanti  treba da raspolažu univerzitetskom diplomom iz oblasti prava, javne administracije,  menadžiranja, ekonomije i dr.

Saznanje o ljudskim izvorima je  suštinsko.

Aplikanti  treba da raspolažu profesionalnim kvalifikacijama – saznanjima o zakonima na Kosovu.
 

Iskustvo
 
Treba da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u Civilnoj  Službi Kosova, na menadžiranju visokog nivoa ili na pravnim/sudskim poslovima.


Jezička sposobnost

Aplikanti treba da raspolažu dobrim sposobnostima  usmenog i pismenog komuniciranja, najmanje na  jednom od  zvaničnih jezika na Kosovu. Poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.
 

Druge sposobnosti

Da raspolažu ličnim integritetom i angažmanom, prema principima zasluge, nediskriminacije i sveobuhvatnosti.
 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa  internet stranice Skupštine (htpp://ww.assembly-kosova.org) ili se može dobiti  na recepciji  u zgradi Skupštine, u Prištini (ul.“Nëna Terezë“, bb). Zvanični obrazac konkurisanja se mora dostaviti uz dokaze o školskoj kvalifikaciji, specializaciji,  pohaðenim kursevima, o radnom iskustvu .  Korišćenje pogrešnog ili  obrasca sa  nekompletiranim traženim podacima i  podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može predati  na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (ul.“Nëna Terezë“, bb),  poštom ili u kancelariji osoblja br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na:  038 200 10490 i 038 200 10493.

Rok  za konkurisanje je od 14 maja, do 3 juna  2009. godine, do 16:00 časova.