Radna mesta

Ponavljanje Konkursa za poziciju Ombudsmana i njegovog glavnog zamenika

Dokument Aplikacije

I.

Institucija Ombudsmana je dužna za praćenje, promovisanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu i fizičkih i pravnih lica na teritoriji Kosova u cilju obezbeðenja da sva lica mogu da efikasno  uživaju ljudska prava i osnovne slobode, zagarantovane meðu¬narodnim standardima o ljudskim pravima kao što je predviðeno zakonima koji su na snazi.

II.

Skupština Kosova, shodno Uredbi UNMIK-a 2006/06, O Instituciji Ombudsmana na Kosovu, i Pravilima procedura o imenovanju Ombudsmana i njegovog glavnog zamenika, poziva sve institucije i organizacije koje se bave praćenjem, avansiranjem i zaštitom osnovnih  ljudskih prava i sloboda na Kosovu, da predlože kandidate za poziciju Ombuds¬mana i glavnog zamenika Ombudsmana kao i individualne kandidate  zainteresovane za aplikaciju, pod uslovom da imaju preporuku organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda. 

• Zainteresovani subjekti iz II tačke ovog konkursa mogu predložiti više od jednog (1) kandidata.

• Skupština će posebno imati u vidu potrebu za etničku i polnu raznolikost.

III. Kvalifikacije:

Kandidati za svaku poziciju trebaju biti eminentne ličnosti sa visokim moralnim karakterom, nepristrasni i poverljivi, koji su dokazali poštovanje ljudskih prava i koji su stalni stanovnici Kosova.

Uz sve individualne predloge i aplikacije treba priložiti  sledeću dokumentaciju:

f) Curriculum Vitae (C.V.)”(autobiografija”);
g) Pismo motivacije izdato od strane organizacije ili institucije koja predlaže kandidate, ili od samih kandidata, ili od oboje;
h) Ispunjen formular aplikacije;
i) Dokaz o statusu stalnog boravka;
j) Naznaka da li kandidat  konkuriše ili se predlaže   za poziciju Omdusmana, glavnog zamenika, ili za oba;

Predlozi i/ili aplikacije trebaju se  dostaviti najkasnije do 27. Marta 2007. do 17,00 časova.

Predlozi i aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:

Zgrada Skupštine Kosova u Prištini /Ul.”Nëna Terezë”,bb, Kadrovska sekcija, kancelarija
N-217

e-mail poštom: vacancy@assembly-kosova.org

faxom: +381 /0/ 38 211- 183

Formulari za aplikaciju mogu se uzeti  u sledećim lokaci¬jama:

Štampana verzija: u Sekretarijatu Skupštine Kosova; Instituciji Ombudsmana (Glavna zgrada ili druge kancelarije na  terenu); ili
Elektronska verzija: Skupština Kosova web stranica- www.assembly-kosova.org

Institucija Ombudsmana- www.ombudspersonkosovo.org 

Druge dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 17,00 časova na sledeće brojeve telefona: +381 (0) 38 211-181  i  + 377 (0) 44  248-915.