Radna mesta

Rukovodilac Divizije za javne nabavke

Dokument Aplikacije

Na osnovu Administrativnog upustva 2007/2 za sprovoðenje Pravilnika UNMIK-a 2001/36 o civilnoj službi Kosova i Statusnih pravila o civilnim službenicima administracije Skupštine, u okviru regrutacije osoblja, administracija Skupštine Republike Kosova objavljuje

                             K O N K U R S
               za popunu radnog mesta

1. Rukovodilac Divizije za javne nabavke (AK /DP/01/09)
• Broj pozicija: 1 (jedan)
• Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci
• Stepen/nivo: B/9

Zadaci i odgovornosti:

Rukovodilac ima opšti zadatak da obezbedi da javne nabavke budu u skaldu sa procedurama i pravilima koja su odreðena dotičnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uz redovan rad , rukovodilac ima i ove posebne zadatke:

• Prati i nadzire tačnu i jednaku primenu zakonskih procedura javne nabavke.
• Odgovoran je za poštovanje svih pravila i rokova koji su odreðeni zakonskim i podzakonskim aktima za javnu nabavku; za tačnost i zakonsku osnovu svih akata koji proizilaze iz Kancelarije za javne nabavke, zajedno sa specijalistom potpisuje primenu procedura javne nabavke, bazirajući se na dotičnom zakonodavstvu i ima pravo obustave ovih procedura u slučaju konstatacije kršenja istih.
• Predstavlja Kancelariju za javnu nabavku i koordinira rad na relaciji organizativnih struktura administracije Skupštine sa kojima korespondira.
• Izraðuje predlog godišnjeg plana javne nabavke, dokumentaciju tendera i u saradnji sa Komisijom za ocenjivanje ponuda, na osnovu zahtevnog lista za javnu nabavku i raspodelu učesnicima na osnovu odreðenih pravila.
• Razjašnjava sve nejasnoće koje mogu imati kandidati u vezi sa dokumentacijom tendera.
• Vodi dosije o javnim nabavkama od naloga do potpisanog ugovora sa firmom dobitnicom i na kraju kalendarske godine dosije predaje arhivi.
• Èuva tajnost svih informacija koje dobija u toku procedura tendera.
• Vrši i ostale poslove iz oblasti rada divizije, na osnovu naredbe direktora administracije Skupštine.

Zahtevane kvalifikacije:

Fakultetska diploma iz oblasti ekonomije, finansija, administracije biznisa, inžinjeringa ili ostalih sličnih oblasti i da bude sertifikovan za profesionalizam u javnim nabavkama od strane RKJN-a.
Poznavanje logističkih operacija i kompijuterskih programa: Windows, Excel i Word.

Iskustvo:

Da ima pet (5) godina iskustva u poslovima javnih nabavki.

Poznavanje jezika:

Znanje albanskog i srpskog jezika, poželjno je i znanje engleskog jezika.

Ostale sposobnsoti:

Zahteva se sposobnost za rukovoðenje i organizovanje, da je otvoren i da ima kreativno mišljenje i da bude u stanju da pronalazi rešenja.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine. Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.
Kontaktiraće se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org) ili na recepciji zgrade Skupštine Repbulike Kosova u Prištini (Ul. „Nena Tereze, b.b) . Zvanični formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dvema preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletnog formulara sa zahtevanim podacima, kao i sa podacima koji su dati sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova (Ul. „Nena Tereze, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji personala br. N-217 ,drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493. Rok za konkurisanje je od 6 januara, do 20 januara 2009 godine do 16,00 časova.