Radna mesta

Za popunjavanje radnih mesta

Dokument Aplikacije

Na osnovu Memoranduma razumevanja izmeðu Skupštine Republike Kosova i DCAF sa sedištem u Ženevi, Administracija Skupštine objavljuje:

                           KONKURS 
    Za popunjavanje sledećih radnih mesta

1. Savetnik za stručnu podršku Komisije za bezbednost i unutrašnje poslove
Broj pozicija: 2(dve)
(Jedan od oba savetnika koji će služiti Komisiji za bezbednost i unutrašnje poslove, prema termima i uslovima ovog sporazuma), treba da radi u Nadzornoj komisiji obaveštajne agencije, nakon osnivanja iste)
• Vreme trajanja : 1 (jedna) godina uz mogučnosti ponovljanja ugovora
• Plata : Prema memorandumu

Zadaci i odgovornosti:

• Savetnik će biti na usluzi Komisiji i sprovoditi svoje zadatke preko predsedavanja Komisije;
• Savetnik će sprovoditi razna istraživanja i analitičke tehnike za izradu uputstava i politika za komisije, zasnivajući se na potrebama komisija i na planu rada;
• Kao deo rada savetnika će biti praćenje sastanaka komisije. On snosi odgovornost za pripremu sednice i ključnih pitanja koja su pokrenuta tokom susreta, prema potrebi;
• Savetnik, takoðe, pomaže na dobijanju informacija od drugih komisija, nacrtna pitanja za članove i izradi preliminarnog izveštaja za Komisiju. Savetnik procenjuje kvalitet informacije i zakonskog okvira, analizira složene političke i društvene situacije, prikuplja jasna istraživanja , identifikuje i ocenjuje mogući tok akcije;
• Savetnik treba da istražuje ukupne razvoje na lokalnom i regionalnom nivou, u oblasti bezbednosnih politika i da održava veze sa značajnim lokalnim i meðunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Tražene kvalifikacije:

• Da poseduju višu universitetsku spremu ili slično pravnog fakulteta, javne administracije, političkih nauka ili sličnih oblasti;
• Akademsko ili stručno iskustvo u bezbednosnim pitanjima, ili u istraživanju pitanja bezbednosnih politika;
• Treba da poseduje analitičke sposobnosti, kao i iskustvo za izradu izveštaja, prikazujući otkrića i preporuke;
• Dobra poznavanja procesa, politika zakonodavstva kao i osnovna znanja o radu Skupštine;

Druge sposobnosti:

• Sposobnost za pisanje i voðenje poverljivih razgovora i za jasno i sažeto prikazivanje složenih pitanja; • Sposobnost komuniciranja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku na zadovoljavajućem nivou je neophodna;
• Sposobnost predstavljanja ideja za poboljšavanje politika i prakse u cilju rešavanja problema;
• Sposobnost i spremnosti za izgraðivanje mreže i uspostavljanje stručnih kontakata u okviru bezbednosne oblasti i zaštitne politike, uključujući i meðunarodne parlamente;
• Da izražava sposobnost za taktiku i diplomatiju, da vežba glas ocenjivanja i da poštuje nivo poverljivosti;
• Da poznaje rad na kompjuteru, uključujući i mikrosoft – office programe;
• Odlične organizacione i administrativne sposobnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje poslova u odreðenom roku.

Skupština Kosova pruža jednake mogućnosti svim zainteresovanim i ohrabruje sve etničke i polne grupe.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskij zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.
Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.
Kontaktirat će se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti sa internet stranice Skupštine (htpp:/www.assembly-kosova.org), ili na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul.“Nëna Terezë”,b.b.) Zvanični formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dvema preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletoranog formulara sa zatraženim podacima, kao ipodacima koji su dati sa zakašnjenjem smatraće se nevažečim.

Zahtev se može predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ulica „Nëna Terezë”, b.b.), ili poštom, kao i u Kancelariji personala br. N-217, sprat II.

Za dodatne informacije momožete telefonirati na telefone: 038 200 10490 ili 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 19.decembra do 03. januara 2009, u 16: 00 časova.