Radna mesta

KONKURS - Za izbor Poverenika za Agenciju za zaštitu ličnih podataka

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, na osnovu Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka raspisuje:

 


K O N K U R S

 

Za izbor Poverenika za Agenciju za zaštitu ličnih podataka

 


 

Funkcije Poverenika:

Poverenik za zaštitu ličnih podataka je nezavisno telo, imenovan od strane Skupštine Kosova. Poverenik zastupa Agenciju za zaštitu ličnih podataka, organizuje i koordinira njen rad i odgovoran je da obezbedi sprovođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o pristupu javnim dokumentima.

Mandat Poverenika:

Poverenik se bira od strane Skupštine Republike Kosova većinom glasova svih poslanika na mandat od pet (5) godina, sa pravom ponovnog izbora za još jedan mandat.


Kriterijumi za izbor:

Kandidati za poverenika moraju ispuniti sledeće kriterijume:

1.1. Da su državljani Republike Kosova;
1.2. Da poseduju univerzitetsku diplomu iz jedne od ovih oblasti: prava, javna uprava ili
međunarodni odnosi;
1.3. Da imaju najmanje 8 (osam) godina stručnog radnog iskustva, od kojih najmanje 5
(pet) godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama;
1.4. Da nisu osuđeni pravosnažnom odlukom za krivično delo ili da nemaju optužnicu u
poslednjih 5 (pet) godina;
1.5. Da imaju visok moralni i profesionalni integritet;
1.6. Da imaju iskustvo i istaknuto znanje u oblasti zaštite ljudskih prava;
1.7. Da nisu udaljeni sa posla ili civilne službe disciplinskom merom;
1.8. Da nisu vršili bilo kakvu funkciju u bilo kojoj političkoj partiji poslednjih 5 (pet)
godina;
1.9. Ne trebaju biti poslanici Skupštine u sazivu Skupštine Republike Kosova, koji ih
biraju ili članovi vladinog kabineta u poslednjem mandatu.


Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta:

· Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi (diplome iz stranih univerziteta moraju biti nostrifikovane od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);
· Motivaciono pismo;
· CurriculumVitae (CV-autobiografija);
· Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
· Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj od Trusta penzijske štednje);
· Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 12.06.2019. god., u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: 
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (ul. ‟Majke Tereze" b.b., Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217).
Aplikacije se mogu preuzeti:
Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. ‟Majke Tereze" b.b., ili 
Elektronski obrazac: veb-stranica Skupštine Republike Kosova- www.assembly-kosova.org
Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na brojeve telefona: (0) 38- 211-182, 211 - 181 i (0) 44 567 041.
Aplikacija se mora dostaviti sa traženim dokumentima.
Korišćenje pogrešno popunjene i nekompletne aplikacije sa potrebnim podacima i podacima predstavljenim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.


Ovaj proces regrutacije biće monitorisan od strane predstavnika Britanskog projekta za Imenovanja na višim rukovodećim pozicijama. Kandidati se obaveštavaju da će imena, rezultati i kvalifikacije kandidata sa najvišim rangiranjem u ovom izbornom procesu, kao kvalifikovani za glasanje od strane Skupštine Kosova, biti objavljeni na veb stranici projekta. Apliciranjem za ovu poziciju, smatraće se da je data saglasnost za dotično objavljivanje.