Radna mesta

K O N K U R S - Za izbor Poverenika za zaštitu ličnih podataka

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, na osnovu Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka raspisuje:


K O N K U R S

Za izbor Poverenika za zaštitu ličnih podataka


Funkcije Poverenika:

Poverenik za zaštitu ličnih podataka je nezavisno telo, imenovan od strane Skupštine Kosova. Poverenik zastupa Agenciju za zaštitu ličnih podataka, organizuje i koordinira njen rad i odgovoran je da obezbedi sprovođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o pristupu javnim dokumentima.

Mandat Poverenika:

Poverenik se bira od strane Skupštine Republike Kosova većinom glasova svih poslanika na mandat od pet (5) godina, sa pravom ponovnog izbora za još jedan mandat.


Kriterijumi za izbor:

Kandidati za poverenika moraju ispuniti sledeće kriterijume:

1.1. Da su državljani Republike Kosova;
1.2. Da poseduju univerzitetsku diplomu iz jedne od ovih oblasti: prava, javna uprava ili
međunarodni odnosi;
1.3. Da imaju najmanje 8 (osam) godina stručnog radnog iskustva, od kojih najmanje 5
(pet) godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama;
1.4. Da nisu osuđeni pravosnažnom odlukom za krivično delo ili da nemaju optužnicu u
poslednjih 5 (pet) godina;
1.5. Da imaju visok moralni i profesionalni integritet;
1.6. Da imaju iskustvo i istaknuto znanje u oblasti zaštite ljudskih prava;
1.7. Da nisu udaljeni sa posla ili civilne službe disciplinskom merom;
1.8. Da nisu vršili bilo kakvu funkciju u bilo kojoj političkoj partiji poslednjih 5 (pet)
godina;
1.9. Ne trebaju biti poslanici Skupštine u sazivu Skupštine Republike Kosova, koji ih
biraju ili članovi vladinog kabineta u poslednjem mandatu.


Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta:

• Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
• Motivaciono pismo,
• CurriculumVitae (CV-autobiografija),
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova.
• Dokaz o radnom iskustvu,
• Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 22. aprila 2019.godine, u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (ul. ‟Majke Tereze" b.b., Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217).
Aplikacije se mogu preuzeti:
Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. ‟Majke Tereze" b.b., ili
Elektronski obrazac: veb-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na brojeve telefona: (0) 38- 211-182, 211 - 181 i (0) 44 567 041.
Aplikacija se mora dostaviti sa traženim dokumentima.
Korišćenje pogrešno popunjene i nekompletne aplikacije sa potrebnim podacima i podacima predstavljenim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.