Radna mesta

K O N K U R S

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova raspisuje

K O N K U R S

Za izbor 2 (dva) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz redova drugih ne većinskih zajednica

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor) je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

Sastav Odbora

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.
Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

Funkcije Odbora:

• Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
• Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
• Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
• Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi sprovođenja pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi;

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće kriterijume:

• Da je državljanin Republike Kosova,
• Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;
• Da poseduje najmanje 10 (deset ) godina stručnog radnog iskustva, od kojih najmanje 5 (pet) godina rada u civilnoj službi,
• Da je završio pravosudni ispit;
• Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
• Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;
• Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

Mandat članova Odbora

• Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
• Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

• Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
• Motivaciono pismo,
• CurriculumVitae (CV-autobiografija),
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova.
• Dokaz o radnom iskustvu,
• Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 26. 02. 2019. godine, u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Skupština Republike Kosova, (ul. „Majke Tereze" bb, Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217).

Aplikacije se mogu preuzeti:

Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. „Majke Tereze" bb, ili
Elektronski obrazac: web-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na tel.br. 038- 211-182, 211 - 181 ili (0) 44 567 041.
Aplikacija treba da se dostavlja uz tražena dokumenta.
Korišćenje pogrešno popunjene i nekompletne aplikacije sa potrebnim podacima dostavljene sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim..