Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnoj službi i Pravilnika o organizaciji i odgovornostima Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine Republike Kosova objavljuje ovaj:

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:


1. Pozicija: Pravni savetnik
Koeficijent: 9
Funkcionalna kategorija: NP-3
Stepen : 8
Vrsta položaja: Karijere, puno radno vreme
Referenca : DDPUUZ -SRK/910
Broj izvršioca: 7 (sedam)
Nadzornik: Direktor Direkcije za pravne usluge i usaglašavanje
zakonodavstva

Cilj radnog mesta:

Pravni savetnik je odgovoran za proces razmatranja Nacrta zakona, od podnošenja do publikacije Zakona u Službeni list i u slučaju zakonodavne inicijative Parlamentarne komisije, pruža profesionalnu podršku za nadležne komisije za izradu Nacrta zakona.

Zadaci i odgovornosti:

1. Pod nadzorom direktora Direkcije za pravne usluge i usaglašavanje zakonodavstva, pravni savetnik je odgovoran za:

a. Proces razmatranja Nacrta zakona od podnošenja do objavljivanja Zakona u službenom listu;
b. Pripremu pismenog izveštaja u vezi:
i. Sadržaja nacrta zakona ;
ii. Harmonizaciju nacrta zakona sa Ustavom i zakonodavstvom na snazi;
iii. Verifikacija deklaracije Ministarstva za Evropske integracije o usaglašavanju zakonodavstva sa "Acquis";
iv. Verifikacija tabela usaglašenosti, prosleđene od Ministarstva linije;
v. Pravna standardizacija u aspektu pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona, koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštini;
c. Izradu deklaracije o usaglašavanju nacrta zakona sa „Acquis" za predložene nacrte zakona Skupštini;
d. Stručnu podršku za parlamentarnu komisiju, radnu grupu tokom razmatranja nacrta zakona, izradu amandmana i konačnog izveštaja za nacrt zakona za plenarnu sednicu;
e. Dostavljanje izveštaja nadležnoj parlamentarnoj komisiji;
f. Praćenje razmatranja nacrta zakona na prvom čitanju, na plenarnoj sednici;
g. Pripremu pravnih saveta i pripremu amandmana na nacrt zakona;
h. Praćenje razmatranja predloženih amandmana funkcionalne komisije na stalnim komisijama;
i. Praćenje procesa razmatranja amandmana tokom drugog čitanja, na plenarnoj sednici;
j. Pripremu konačnog teksta nacrta zakona za usvajanje, nakon usvajanja amandmana na plenarnoj sednici i evidenciju eventualnih amandmana, koji se prosleđuju za usvajanje na plenarnoj sednici, putem nadležne komisije;
k. Pripremu teksta zakona i pratećeg dopisa za proglašenje od strane predsednika Republike Kosova;
l. Prosleđivanje zakona za objavljivanje u službenom listu;
m. Objavljivanje zakona na Web-stranici Skupštine;
n. Pružanje pravnih mišljenja, na zahtev organa Skupštine;
o. Saradnju sa Divizijom za zastupanje - Ministarstvo pravde, za zastupanje Skupštine Republike Kosovo u sudskim sporovima.

 

2. U slučaju zakonodavne inicijative parlamentarne komisije, pruža stručnu podršku za nadležnu komisiju za izradu nacrta zakona.

3. Vrši i druge poslove u delokrugu Direkcije, na zahtev direktora Direkcije .

Kvalifikacija, iskustvo i veštine:

• Diploma pravnog fakulteta - diplomirani pravnik ili master prava. Naučna titula po Evropskim pitanjima, je prednost.
• Najmanje 4 (četiri) godine stručnog iskustva u oblasti izrade i analize zakonodavstva, uključujući pružanje pravnih saveta;
• Iskustvo o parlamentarnim procedurama;
• Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima;
• Poznavanje procesa Evropskih integracija i usaglašavanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU;
• Sposobnost za rad na neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;
• Dobro poznavanja programa na računaru;
• Poznavanje engleskog jezika je neophodno, kao i poznavanje drugih jezika je prednost.

 

 

2. Pozicija: Visoki službenik za jezičko usaglašavanje za srpski jezik
Koeficijent : 8
Funkcionalna kategorija : NP-3
Stepen : 8
Vrsta pozicije: karijere, puno radno vreme
Referenca : DSHJPL -SRK/916
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije za pravna pitanja i usaglašavanje
zakonodavstva

Cilj radnog mesta:

Pod nadzorom direktora Direkcije za pravna pitanja i usaglašavanje zakonodavstva, službenik je odgovoran za analizu svakog nacrta zakona, koji prosleđuje Skupština, u aspektu jezičkog usaglašavanja albanski - srpski - albanski.

Zadaci i odgovornosti

1. Pod nadzorom direktora direkcije za pravna pitanja i usaglašavanje zakonodavstva, službenik je odgovoran za:
b. Analizu svakog nacrta zakona, koji je prosledila Skupština, u aspektu jezičkog usaglašavanja albanski - srpski - albanski;
c. Pripremu preliminarnog izveštaja, u saradnji sa pravnim savetnikom, u vezi jezičke i gramatičke neusaglašenosti, formulisane kao sugestije i uputstva za dalje prosleđivanje parlamentarnim komisijama ;
d. Harmonizaciju konačnog teksta zakona, uz formalno - pravnu i jezičku standardizaciju;
e. Preduzima sve postupke za uključivanje svih amandmana, koji se usvajaju na plenarnoj sednici;
f. Garantovanje/kontrolisanje teksta zakona na srpskom jeziku da bude istovetan sa tekstom na albanskom jeziku;
g. Lektura i korektura teksta zakona na srpskom jeziku, usvojen u Skupštini;

2. Vrši i druge poslove iz delokruga direkcije, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:

• Diploma fakulteta/master u oblasti albanskog jezika i književnosti, pravo;
• Najmanje tri godine stručnog iskustva u lekturi i prevodu zakonodavstva u institucijama.

Veštine:

- Veštinu za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima, uključujući i odlične sposobnosti prevoda raznih dokumenta;
- Sposobnost za prevod pravnih dokumenata, logično, jasno i koncizno;
- Sposobnost za rad po neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;
- Dobro poznavanje programa na računaru;
- Odlično poznavanje albanskog i srpskog jezika.

 

 


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i dobrodošli su zahtevi pripadnika ne većinske zajednice i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica Kosova, sprovođena je u strukturi kadrova administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u užu listu podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje se preuzme iz web-str. Skupštine:(htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može preuzeti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "NënaTerezë"b.b.). Zvanični formular za konkurisanje mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizacijama, pohađanim kursevima, radnim iskustvom i kopijama dva poslednja uzastopna izveštaja o oceni rada i dve referencije. Korišćenje pogrešnog i ne kompletiranog obrasca sa zahtevanim podacima ili sa podacima dostavljenih sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećima.
Formular za konkurisanje može se predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "NënaTerezë"b.b.). ili poštom, kao i u Direkciji za osoblje, kancelarija br. N - 217, II sprat.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10490.

Rok za konkurenciju je od 23.10.2018., do 06.11.2018., u 16:00.časova.