Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnoj službi i Pravilnika o organizaciji i odgovornostima Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine Republike Kosova objavljuje ovaj:

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:


1. Pozicija: Koordinator jedinice
Koeficijent: 9
Funkcionalna kategorija: : ND-1
Stepen : 7
Vrsta položaja: Karijere, puno radno vreme
Referenca : DDMOJ -SRK/910
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzornik: Direktor Direkcije za medije i odnose sa javnosti


Cilj radnog mesta:

Koordinator jedinice je odgovoran za direktnu komunikaciju sa raznom grupama društva, civilnim društvom i javnošću u celini, kako bi olakšao njegov pristup radu Skupštine i ujedno povećao transparentnost Skupštinskih tela u odnosu na javnost.


Zadaci i odgovornosti:

1. Pod nadzorom direktora Direkcije,visoki službenik za odnose sa javnosti/koordinator jedinice je odgovoran za:

• Koordinator jedinice je odgovoran za koordiniranje poslova službenika jedinice;
• Da odgovara na pisma građana o radu Skupštine;
• Praćenje grupa građana i gostiju, koji su u poseti zgradi Skupštine, kao i pružanje objašnjenja o sastavu, ulozi i funkcionisanju Skupštine;
• Organizovanje „Dana otvorenih vrata" Skupštine;
• Organizovanje „Nedelje Skupštine" u regionalnim centrima Kosova;
• Saradnju sa civilnim društvima;
• Razmatranje zahteva o pristupu javnim dokumentima;
• Organizovanje raznih izložbi u prostorijama Skupštine, od interesa za poslanike i službenike administracije Skupštin;
• Organizovanje mobilnih izložbi Skupštine u raznim lokacijama Kosova;
• Praćenje centara za posetioca;
• Organizovanje drugih aktivnosti, koje olakšavaju pristup građana na rad i zgradu Skupštine;
• Praćenje rada Skupštine i njenih tela, kao i izradu informacija o njihovom radu;
• Vrši i druge poslove, na zahtev nadzornog, iz delokruga Direkcije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- diploma fakulteta za novinarstvo, političkih nauka, javne administracije, albanski jezik i književnost, sociologija, filozofija, istorija i pedagogija.
- najmanje 3 (tri) godina stručnog iskustva u pisanom i elektronskom novinarstvu, ili iskustvo pri Kancelariji za odnose sa medijima (u nekoj državnoj instituciji).

Veštine:
- odlične veštine za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima;
- veštinu za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnostima Skupštine;
- sposobnost za rad po neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;
- visok lični i profesionalni integritet
- dobro poznavanje programa računara;
- dobru veštinu komunikacije;
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

 


2. Položaj: Službenik za audiovizualnu podršku elektronskog glasanja

Koeficijent: 7
Funkcionalna kategorija: NP-2
Stepen: 9
Vrsta položaja: Karijere/puno radno vreme
Referenca: DTI-SRK/710
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice


Cilj radnog mesta:

Pod nadzorom Koordinatora jedinice, službenik za podršku sistema audio/video elektronskog sistema glasanja odgovoran je za sistem ozvučenja, održavanja opreme ozvučenja i sistema elektronskog glasanja.


Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora jedinice, službenik za podršku sistema audio/video elektronskog sistema glasanja odgovoran je za:


• sistem ozvučenja, održavanje opreme ozvučenja i sistema elektronskog glasanja;
• rukovođenje sa (hardverskom i softverskom) opremom, sa opremom za komandovanje mikrofona i zvučnika,
• rad sa pojačalima;
• sistem audio/video i rad sa hardverskom i softverskom opremom za audio/video;
• kontrolu kamera, projektora i video rekordera;
• audio zapisi plenarnih sednica i formiranje audio arhiva plenarnih sednica,
• pripremu CD-a za izradu transkripta,
• audio/video zapis plenarnih sednica i formiranje digitalnog arhiva,
• rukovođenje sa miksetom,
• pripremu signala za direktan prenos rada plenarnih sednica;
• realizaciju veze sa linkom RTK-a za prenos plenarnih sednica;
• održavanje opreme ozvučenja na najvišem nivou;
• personalizacija kartica za korišćenje elektronskog sistema glasanja;
• održavanje i ažuriranje baze podataka poslanika;
• ažuriranje informacija o amandmandovanju nacrta zakona;
• rukovođenje aplikacijom elektronskog glasanja i štampanje izveštaja glasanja;
• rukovođenje sa opremom (aparaturama i PC-ima) i održavanje opreme;
• obavlja i druge poslove iz delokruga direkcije.


Kvalifikacije i iskustvo:

- diploma fakulteta ili ekvivalentno iz oblasti informatike i u audio/video sistema,
- najmanje 2. godine radnog iskustva u sistemu Audio/video i IT-a,
- iskustvo u kompjuterizaciji kancelarije, za obradu podataka i rad sa mikro - kompjuterom, kao i upotrebi i održavanju sistema kompjutera i hardvera.


Veštine:
- dobre veštine pismene i usmene komunikacije na zvaničnim jezicima;
- sposobnost za rad po potpuno političkoj neutralnoj i nepristrasnoj osnovi;
- poznavanje MS Windows MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access;
- poznavanje engleskog jezika.

 

3. Pozicija: Službenik personala

Koeficijent: 7
Funkcionalna kategorija: NP-2
Stepen: 9
Vrsta položaja: Karijere/puno radno vreme
Referenca: DP-SRK/030
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Visoki službenik za osoblje - koordinator jedinice


Cilj radnog mesta:

Pod nadzorom visokog službenika za osoblje- koordinatora jedinice, službenik za personal je odgovoran za pripremu konkursa, raspisivanje za regrutiranje i promovisanje/avanziranje u administracije Skupštine i službenike koji će biti izabrani i imenovani. Podršku u profesionalnom - administrativnom aspektu, komisija za regrutiranje, avanziranje, disciplinske i za komisije zahteve.

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom visokog službenika za personal- koordinatora jedinice, službenik za osoblje je odgovoran za:
• Pripremu konkursa i oglasa za regrutiranje i promovisanje/avanziranje administracije Skupštine, kao i konkursa za službenike, koji će biti izabrani i imenovani od Skupštine, u skladu zakona;
• Podrška u profesionalnom - administrativnom aspektu, Komisija za regrutiranje, avanziranje, disciplinske kao i za komisiju za žalbe;
• Savetovanje i informisanje administracije Skupštine, prema zahtevu, o primeni pravila rada, pravilnika, procedura;
• Praćenje isteka ugovora, njihov produžetak, kao i priprema akta imenovanja za službenike, civilno osoblje, ugovora za političko osoblje i saradnike parlamentarnih grupa;
• Pružanje podrške procedurama za ocenu probnog perioda, individualna godišnja i periodična ocena, ispunjavanje dužnosti službenika, kao i pružanje profesionalne, administrativne i tehničke podrške ;
• praćenje rokova, procedura, statistike i drugih podataka o osoblju;
• izradu spisa, registra, potvrda, referenca za zaposlene;
• održavanje elektronske evidencije dolaska i prisustva na posao službenika administracije, kao i informiše, svakog dana, jedinice organizacionih jedinca;
• obavlja i druge poslove iz delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.


Kvalifikacija i iskustvo:

- Diploma pravnog fakulteta - Diplomirani pravnik ili javna administracija;
- Najmanje 2 godine stručnog iskustva;


Veštine:

- Veština za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima, uključujući i sposobnost za izradu raznih spisa;
- visok lični i profesionalni integritet;
- odlične veštine za diskusiju i komunikaciju;
- poznavanje programa na računaru: Windows, Excel i Word;
- sposobnost za rad po potpuno političkoj neutralnoj i nepristrasnoj osnovi;
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i dobrodošli su zahtevi pripadnika ne većinske zajednice i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica Kosova, sprovođena je u strukturi kadrova administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u užu listu podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje se preuzima sa web-str. Skupštine:(http://www.assembly-kosova.org), ili se može preuzeti na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "Majke Tereze"b.b.). Zvanični formular za konkurisanje mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizacijama, pohađanim kursevima, radnim iskustvom i kopijama dva poslednja uzastopna izveštaja o oceni rada i dve referencije. Korišćenje pogrešnog i ne kompletiranog obrasca sa zahtevanim podacima ili sa podacima dostavljenih sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećima.
Formular za konkurisanje može se predati na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "Majke Tereze"b.b.). ili poštom, kao i u Direkciji za osoblje, kancelarija br. N - 217, II sprat.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10490.

Rok za konkurenciju je od 19.10.2018., do 02.11.2018., u 16:00.časova.