Radna mesta

K O N K U R S

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, stav 2 Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova raspisuje

K O N K U R S

Za izbor 4 (četiri) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, od kojih najmanje 1 (jedan) član mora da bude iz redova drugih nevećinskih zajednica

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor) je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišucivilnu službu.

Sastav Odbora

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.
Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

Funkcije Odbora:

• Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
• Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
• Nadgleda proceduru izbora i odlučujeda li su imenovanja civilnih službenika visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
• Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi sprovođenja pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi;

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće kriterijume:

• Da je državljanin Republike Kosova,
• Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;
• Da poseduje najmanje 10 (deset ) godina stručnog radnog iskustva, od kojih najmanje 5 (pet) godina rada u civilnoj službi,
• Da je završio pravosudni ispit;
• Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
• Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukomza počinjeno namerno krivično delo;
• Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

Mandat članova Odbora

• Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
• Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

• Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
• Motivaciono pismo,
• CurriculumVitae (CV-autobiografija),
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova.
• Dokaz o radnom iskustvu,
• Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 29. 10. 2018. godine, u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Skupština Republike Kosova, (ul. „Majke Tereze" bb, Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217).

Aplikacije se mogu preuzeti:

Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. „Majke Tereze" bb, ili
Elektronski obrazac: web-stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na tel.br. 038- 211-182, 211 - 181 ili (0) 44 567 041.
Aplikacija treba da se dostavlja uz tražena dokumenta.
Korišćenje pogrešno popunjene i nekompletne aplikacije sa potrebnim podacima dostavljene sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim..