Radna mesta

KONKURS - Za izbor pet (5) članova Komisije za državnu pomoć

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

K O N K U R S
Za izbor pet (5) članova Komisije za državnu pomoć

Na osnovu Zakona br.05/L-100 o državnoj pomoći, članove Komisije za državnu pomoć, imenuje Skupština Republike Kosovo.


Zadaci i odgovornosti Komisije za državnu pomoć

Komisija za državnu pomoć odgovorna je za sledeće zadatke i odgovornosti:

• odlučuje o ovlašćenju državne pomoći;
• pruža pismene komentare za Nacrte zakona, koje predlagački organi ocene da nacrti zakona sadrže elemente državne pomoći;
• odlučuje o usaglašenosti državne pomoći;
• nalaže opoziv pomoći, u slučajevima kada se oceni da državna pomoć nije u skladu sa odredbama na snazi o državnoj pomoći;
• predlaže adekvatne mere, kako bi garantovali da je bilo koja postojeća šema pomoći, u skladu sa odredbama ovog Zakona;
• ovlašćuje saglasnost koja je uslovljena za državne pomoć;
• komisija usvaja Poslovnik o radu, u kojem utvrđuje organizovanje, administrativne procedure za donošenje odluka, kao i neophodne mere za izbegavanje konflikta interesa;
• komisija, svake godine do 30. septembra usvaja Godišnji izveštaj o državnoj pomoći i dostavlja Skupštini Republike Kosovo;
• komisija obavlja i druge dužnosti i odgovornosti, utvrđene prema Zakonu o državnoj pomoći.

Mandat članova Komisije za državnu pomoć

Članovi Komisije za državnu pomoć, imenuju se sa mandatom od tri (3) godine, sa mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat. Članovi Komisije za državnu pomoć ne mogu da drže javne funkcije i imenovane političke položaje.


Kandidati za članove Komisije za državnu pomoć, dužni su da ispune sledeće uslove:

• da su državljani Republike Kosovo;
• da su diplomirali na ekonomskom ili pravnom fakultetu, ili drugim odgovarajućim oblastima, koje se vezuju sa oblasti državne pomoći;
• da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti pravosuđa, javnih finansija ili drugih oblasti, koje su u vezi državne pomoći;
• da nisu osuđivani pravosnažnom sudskom odlukom, zatvorom duže od šest (6) meseci;
• da su sposobni za obavljanje dužnosti na nepristrasan, odgovoran, odlučan i savestan način.

Aplikaciji priložiti sledeće prateće dokumente:

• dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
• dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi;
• motivaciono pismo;
• CV;
• dokaz o radnom iskustvu;
• dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije moraju biti dostavljene najkasnije do 31.07.2018., u 16:00. časova.
Aplikacije dostaviti lično ili poštom na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova (Ul. "Majke Tereze" b.b., Direkcija personala, kancelarija N-217).
Aplikacije se mogu preuzeti na mestima:
Štampana forma: Na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština, Ul. „Majke Tereze" b.b. ili
Elektronska forma: stranica interneta Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org
Dopunske informacije možete dobiti svakog radnog dana do 16:00. časova na telefonske brojeve: (0) 38 211-182, 211-181 i 044 567-041.