Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

K O N K U R S
Za izbor direktora Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova

Agencija za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova, osnovana je na osnovu Zakona br. 04/L-146 o Agenciji za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova. Agencija je nezavisan organ za projektiranje, izgradnju, administriranje i menadžiranje memorijalnih kompleksa, u skladu zakonodavstva na snazi i domaćih i međunarodnih standarda.

Zadaci i odgovornosti direktora Agencije

Agencijom rukovodi direktor, koji je odgovoran za:

1. Administriranje i menadžiranje Agencije;
2. Organizovanje i zapošljavanje osoblja, izradu administrativnih uputstva i donošenje odluka u vezi pitanja u odnosu na funkciju Agencije;
3. Efektivno i efikasno menadžiranje resursa koji su povereni Agenciji;
4. Menadžiranje budžeta Agencije i načina njegove potrošnje;
5. Zastupanje Agencije unutar i van zemlje;
6. Sklapanje sporazuma saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama, u skladu sa zakonima na snazi;
7. Angažovanje eksperta van Agencije;
8. Vrši i druge dužnosti utvrđene ovim zakonom.

Mandat direktora Agencije

Direktor Agencije bira se sa mandatom od 5 (pet) godina, bez prava na reizbor. Direktor Agencije, tokom mandata, ne može da vrši političku delatnost i ne može da vrši druge javne dužnosti, za koje se plaća.

Kandidat za direktora, mora da ispuni sledeće uslove:
• Da je državljanin Republike Kosovo;
• Da poseduje najmanje četvorogodišnju (4) univerzitetsku diplomu ili master ;
• Da nije bio kažnjavan za krivično delo, više od šest (6) meseci zatvora;
• Da poseduje visok moralni integritet;
• Da ima najmanje (3) tri godine radnog iskustva u menadžerstvu.

Aplikaciji priložiti sledeće prateće dokumente:

• dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi;
• motivaciono pismo;
• CurriculumVitae (CV - autobiografija);
• dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
• dokaz o radnom iskustvu;
• dokaz da nije kažnjavan za krivična dela .


PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije mora da se dostave najkasnije do 10.05.2018., u 16:00. časova
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština (Ul. "Majke Tereze " bb, Direkcija za osoblje, Kancelarija N-217).
Aplikacije mogu da se podignu na sledećim mestima:
Štampana forma: na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština Ul. "Majke Tereze" bb, ili
Elektronska forma: internet stranica Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org
Dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00. časova na
telefonskim brojevima: (0) 38 211-182, 211-181 dhe (0) 44 567 - 041.