Radna mesta

POZIV / JAVNI POZIV

Dokument Aplikacije

POZIV / JAVNI POZIV

za

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Posebna komisija za razmatranje nominacija za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u skladu člana 6 i 7 Zakona o Ustavnom Sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Republike Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog sudije Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.


Komisija na poseban način će imati u vidu ispunjavanje načela ravnopravnosti polova za kandidiranje, prema uslovima propisanim Ustavom i Zakonom.

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, ne kraćom od deset 10 (deset) godina stručnog rada, naročito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog, putem stručnog rada sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom, radno sposobni, koji nisu kažnjavani za krivična dela.

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

a) Formular nominacije kandidata
b) Formular deklaracije nominiranog,
c) Curriculum Vitae (C.V) ( "autobiografija"),
d) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,
e) Dokaz da je građanin Kosova,
f) Dokaz o školskoj i stručnoj spremi.
g) Dokaz o radnom iskustvu
h) Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

Nominacije i aplikacije treba da se dostave najkasnije do 21.11.2017. u 16:00.čas.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština - ul."Majke Tereze", bb. Direkcija personala, Kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mestima:
Formular: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova - - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00.čas. na br. telefona: (0) 38 211-182, 211-181 dhe (0) 44 567 - 041.